ביטוח נפגעי תאונות עבודה- ספר

"ביטוח נפגעי תאונות עבודה

 

בראי חוק הביטוח הלאומי, הלכה למעשה"

 

מאת: שלומי נרקיס, עו"ד

 

מבין הנושאים שבספר:

 

מיהו מבוטח, עובד "עצמאי", עובד "שכיר", קירבה משפחתית, "עובד לשעבר", יציאת העובד ל"שנת שבתון", הכשרה מקצועית, עובד בחוץ לארץ, חובת רישום לעובד עצמאי ולעובד לשעה, עובד לשעה בעבודה, מתן הענקה – סעיף 387 לחוק לביטוח לאומי, פגיעה בעבודה, תאונת עבודה ומחלת מקצוע – סעיף ההגדרות, הוכחת קיומה של התאונה, הוכחת קשר סיבתי בין התאונה לבין עבודת התובע, תאונת עבודה – עובד, עובד חברת כוח אדם – פעילות ספורטיבית, פגיעה בגב, אוטם שריר הלב, סחרחורת – עובדת נקיון, תאונת עבודה – עצמאי, אירוע מוחי, החלקה, מחלת מקצוע, פגיעה בשמיעה, רשימה "סגורה", מחלת עור, חוות דעת רפואית, שכר טירחה של המומחה הרפואי מטעם בית הדין, שיהוי בהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי, תורת המיקרו טראומה, חזקת תאונת עבודה, נפילה, החלקה, מעונו של המבוטח, תביעת תלויים – תאונת דרכים, הפסקה או סטיה, סעיף 80(3) לחוק הביטוח הלאומי, סעיף 80(4) לחוק הביטוח הלאומי, רשלנות, חזקת הסיבתיות, בקע מפשעתי, הרמת בלוני גז, העמסת סחורה/הרמת משא, "מאמץ בלתי רגיל", "מאמץ בלתי רגיל" ומינוי מומחה רפואי, דחייתה של התביעה מחמת העובדה כי הבקע המפשעתי נגרם כ- 10 חודשים לפני מועד האירוע הנטען, היעדר פניה לטיפול רפואי תוך 72 שעות מיום הופעת הבקע – דחייתה של התביעה, שיקל הדעת של המוסד לביטוח לאומי – סעיף 84(3) לחוק, ליקוי שמיעה, סעיף 84א(א)(2) לחוק, סעיף 84א(ב) לחוק, סעיף 84א(ב)(1) לחוק, סעיף 84א(ב)(3) לחוק, זכות לגמלאות בעין – סעיף 86 לחוק, תקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), תקנה 4 לתקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה), האם התקנות הביטוח הלאומי (מתן טיפול רפואי לנפגעי עבודה) באות לפתור את בעיות הניידות של נכה עבודה?, תקנה 4 – "ונבצר ממנו לקבל טיפול רפואי", הוצאות רפואיות, ריפוי – סעיף 87 לחוק, טיפולי שיניים, הוצאות רפואיות – קרם ידיים, משחות, סבון ושמפו, פיצוי בגין תרופות שאינן מכוסות, הוצאות נסיעה – סעיף 87(ג) לחוק, החלמה ושיקום – סעיף 88 לחוק, החלמה ושיקום של מורה, הדרכים למתן ריפוי, החלמה ושיקום רפואי – סעיף 89 לחוק, הודעת צד ג', הדרכים למתן שיקום מקצועי – סעיף 90 לחוק, עזרה לעתיד, יחסי המוסד עם נותן הגמלאות – סעיף 91 לחוק, דמי פגיעה, הזכות ותחומיה – סעיף 92 לחוק, נטל ההוכחה - סעיף 92 לחוק, שלושה ימים ראשונים – סעיף 93 לחוק, תקופת הזכאות הראשונה – סעיף 94 לחוק, המקבל תמורת דמי פגיעה – סעיף 95 לחוק, תקופת הזכאות הראשונה – סעיף 96 לחוק, שיעור דמי פגיעה – סעיף 97 לחוק, חישוב שכר עבודה רגיל – סעיף 98 לחוק, מבוטח שהוא גם עובד ועם עובד עצמאי – סעיף 99 לחוק, דמי פגיעה מופחתים – סעיף 102 לחוק, סמל ותעודה לנכי עבודה, קצבה או מענק לנכה עבודה, הגדרות – סעיף 103 לחוק, זכות לקצבה או למענק - סעיף 104 לחוק, חישוב קצבת נכות לנכה שדרגת נכותו 100% - סעיף 105 לחוק, קצבת נכות לנכה עבודה שדרגת נכותו פחותה מ – 100% - סעיף 106 לחוק, מענק לנכה עבודה שדרגת נכותו 9% או יותר אך פחות מ – 20% - סעיף 107 לחוק, גמלאות מיוחדות - סעיף 112 לחוק, מענק במקום קצבה - סעיף 113 לחוק, עליה בנכות המזכה לקצבה - סעיף 114 לחוק, הגדלת קצבה לבני 18 ו – 21 - סעיף 115 לחוק, ניכוי הוצאות כלכלה - סעיף 116 לחוק, הגדלת קצבת הנכות - סעיף 117 לחוק, קביעת דרגת נכות – סעיף 118 לחוק, ההבחנה בין סעיף 298(א) לבין סעיף 118(א) לחוק, דרגת נכות שאינה יציבה – סעיף 119 לחוק, היחס בין סעיף 118 לחוק לבין תקנה 36 לתקנות, סייג לקביעת דרגת נכות – סעיף 120 לחוק, התחשבות בנכות קודמת – סעיף 121 לחוק, ערר – סעיף 122 לחוק, תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז–1956, תקנה 27 לתקנות, תקנה 27א לתקנות – ביטולה, תקנה 28 לתקנות, תקנה 29 לתקנות, תקנה 30 לתקנות, תקנה 32 לתקנות, תקנה 34 לתקנות, ערעור – סעיף 123 לחוק, קביעת דרגה – תנאי לתובענה – סעיף 124 לחוק, קביעת הוצאות מחיה ולינה – סעיף 125 לחוק.

 

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon