עדכון 2009 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ב- 1992 (אוגוסט 2009)

עדכון 2009 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ב- 1992 (אוגוסט 2009)

מאת עו"ד צחי הרמן [1]

לאחרונה (אוגוסט 2009) נעשה עדכון מסיבי לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 1993 (להלן: "התקנות") .

כידוע התקנות תוקנו מכוח חוק חובת המכרזים תשנ"ב- 1992 לפני למעלה מחמש עשרה שנים. מאז חלו תמורות בתחום, נכתבו פסקי דין, הופקו לקחים ואף שונו התנהגויות של 'המושכים בחוטי המכרזים'. אמת נכון, התקנות תוקנו ובוצעו בהן התאמות ושינויים מעת לעת, אלא שהתברר כי קיימות סוגיות רבות הדורשות הסדרה רחבה יותר ומרוכזת או שונה מזו הקיימת בתקנות. לשם כך החליט מחוקק המשנה לבצע שינויים נרחבים בתקנות אשר מובילים להסדרה נוספת אשר נדרשה לשם מתן הנחיות ברורות ומפורטות לגבי אופן ההתנהלות הנדרש ממפרסם המכרז, המותר והאסור.

 לשם כך, החליטה הממשלה ב 13.6.2004 על הקמת צוות מנכ"לים, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה והחשב הכללי במשרד האוצר, עליו הוטל להגיש לממשלה המלצות בדבר ייעול ושיפור מנגנוני הרכש הציבורי.  על בסיס המלצות אלה החליטה הממשלה לקבוע החלטות נדרשות לתיקונים בדיני המכרזים. הממשלה אימצה את הדו"ח  שבו מוצע להרחיב את "כלי העבודה" של וועדות המכרזים בעריכת מכרזים, תוך ניצול טכנולוגיות ושיטות חדשות, לייעול עבודת ועדות המכרזים המשרדיות.

1. הקדמה מתוך דברי ההסבר לתקנות

כפי שנאמר בדברי ההסבר, כיום, נערך המכרז "בתוך הקופסה", תרתי משמע. כלומר: בשיטה אחידה ונוקשה, ובדרך של הגשת הצעות לתיבת מכרזים. לכן, הוצע לעשות שימוש בתקשורת הממוחשבת, הן כדי להוזיל ולייעל את דרכי פרסום המכרזים, והן כדי לתת בידי המשרדים כלים גמישים לניהול מכרזים אלו.

כן נטען כי מתן כלי עבודה גמישים ייתר את הצורך בשימוש בהליכי הפטור, כחלק מעקרון-העל של 'העדפת המכרז'. במקביל ליצירת כלים אלו, הציע הצוות המקצועי לבטל תקנות פטור שהתייתרו, בעקבות מתן כלי העבודה הנזכרים.

 כך לדוגמה נקבע כי וועדת המכרזים רשאית לקבוע שמכרז ייערך עם 'שלב מיון מוקדם', 'בחינה דו שלבית','כמכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף', כמכרז מסגרת', או בשילוב של הדרכים המוצעות לעיל (תקנה 17 א. לתקנות), כשפרטי אופן ניהול הליכים מכרזיים כאמור פורטו בתקנות 17ב.-17ו. לתקנות.

כן בוטלו פטורים מסוימים ונקבעו סייגים, כמו גם נקבעו הליכי בקשה ואפשרות להתנגדות לשימוש בפטורים מעריכת מכרז, כמו לדוגמה הפטור של "ספק יחיד" בו נעשה שימוש נרחב מאוד על ידי גופים שונים המחויבים לדיני המכרזים. 'פטור' סוייג והוגבל ובאופן המאפשר לספקים החושבים כי הנם מסוגלים לספק הטובין/השירות להביע את התנגדותן לשימוש בפטור על בסיס של "ספק יחיד".

עוד קובעות התקנות החדשות הוראות באשר לשימוש במדיה אלקטרונית, לשם ייעול תהליך המכרז ומימוש מטרותיו, כגון השקיפות, היעילות וכדו'.

ברשימה זו התכוונו להביא לידיעתכם את עיקרי השינויים שבוצעו בתקנות חובת המכרזים אשר נחתמו על ידי שר האוצר ופורסמו ברשומות ביום 9 בפברואר 2009.

נבהיר כי רשימתנו שלהלן מביאה רק את עיקרי השינויים בתקנות וגם זאת באופן כללי ומבלי שיהיה נכון להסיק מהם על אופן יישומן הלכה למעשה בנסיבות רלוונטיות כלשהן- לשם כך מומלץ לקבל ייעוץ משפטי מעו"ד המתמחה בתחום .

נציין כי בכל מקום בו מוזכר המונח "משרד" בתקנות החדשות הכוונה היא – 'למשרד ממשלתי/ חברה/ גוף עליהם חלות התקנות חובת המכרזים (להלן: המשרד)

הוספת הגדרות והליכים חדשים לתקנות חובת המכרזים- המהווים הליכים גמישים ויעילים יותר לביצוע המכרז

2      במסגרתה תקנה 1 לתקנות הקיימות נוספו הגדרות להליכים חדשים, כדלקמן: 

א.   מכרז עם שלב מיון מוקדם'- מכרז שבו נערך שלב סינון איכותי מוקדם בטרם בחינת הצעות המחיר.

ב.   'מכרז עם בחינה דו-שלבית'- מכרז שבו מוגשות בו זמנית מעטפות האיכות ומעטפות המחיר תוך הפרדה ביניהם, ובדיקתם בנפרד.

ג.   'מכרז מסגרת'- מכרז פומבי שבו נבחרים מספר ספקים במקביל, כאשר ההחלטה ממי מבין הזוכים במכרז המסגרת יבוצעו הזמנות בפועל (הבחירה ביניהם) נעשית בדרך של 'תיחור' (מעין מכרז משני נוסף) בהתאם להצעות שיוגשו בפועל על ידי אותם זוכים במהלך תקופת ההתקשרות .

ד. 'מכרז ממוכן'- מכרז המבוצע באמצעות מדיה אלקטרונית.

ה. 'מכרז ממוכן מהיר'- הליך יעיל ומהיר (באמצעות מדיה אלקטרונית) להתקשרויות דחופות או בסכום נמוך.

כמו כן בסעיף ההגדרות (סעיף 1 לתקנות) מצוינים מונחים הנוגעים להתפתחויות טכנולוגיות כאשר מטרת השימוש בתקשורת הממוחשבת הנהא להוזיל ולייעל את דרכי פרסום המכרזים וניהולם, כמו גם לתת בידי המשרדים כלים גמישים לניהול מכרזים אלו.

 3. הגדרת המונח 'שווי ההתקשרות' (המשמש בין היתר להחלטה בדבר החיוב בקיום מכרז) הורחב לכלול גם :

 א. תשלומים שעל הגוף המזמין לשלם לכל מי שהוא צד להתקשרות עם הגוף המזמין ואשר על פי ההתקשרות, על אותו צד מוטל להעבירו לאחר.

ב. סך כל התשלומים שכל צד ג' ישלם למי שהוא צד להתקשרות עם המזמין, מכוח אותה התקשרות.

ג. כל התשלומים, לרבות התשלומים הכרוכים 'בזכות ברירה' (אופציה) של המזמין, לפי אותה התקשרות .

 ליתר פירוט ודיוק נא ראו תקנה 1 לתקנות (סעיף ההגדרות).

גוף ציבורי יערוך מכרז באופן שקוף הוגן ושוויוני

 4.  לתקנות המעודכנות הוספו סעיפים הנוגעים לאופן ביצוע המכרז ע"י הגוף הציבורי והתקשרות גוף ציבורי .

 נציין כי חוק חובת המכרזים קובע כי "גוף ציבורי" הוא אחד מאלה:

א.     המדינה.

ב.      כל תאגיד ממשלתי.

ג.       חברה ממשלתית חברה בת ממשלתית.

ד.      תאגיד שהוקם כחוק.

ה.     מועצה דתית.

ו.       קופת חולים.

כפי שנקבע בתקנות, "גוף ציבורי" יערוך מכרז או פניה פרטנית בעקבות מכרז מרכזי, באופן שקוף הוגן ושוויוני המבטיח את מירב היתרונות לגוף הציבורי.

כמו כן, גוף ציבורי המחליט לבצע התקשרות שלא על פי התקנות האמורות יבצע את ההתקשרות על פי העקרונות שציינו לעיל. [תקנה 1(א) לתקנות ]

 

משמעותה של התקנה הנה כי גם בהתקיים נסיבות לא קיימת חובת קיום מכרז, הרי שיש לבצע את ההתקשרות על בסיס העקרונות האמורים, שהנם עקרונות דיני המכרזים .

 על הגוף הציבורי להעדיף לבצע התקשרות באמצעות מכרז פומבי רגיל

5.     התקנות לאחר עדכונן קובעות כי על הגוף הציבורי להעדיף לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי רגיל.

 מכרז פומבי רגיל נחשב למכרז שאינו מכרז ממוכן מהיר או מכרז פומבי שמנוהל בו מו"מ עם מציעים במכרז (על כך יפורט בהמשך).

6.     במידה וגוף ציבורי מחליט לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי מוגבל, עליו לעשות זאת לאחר שבחן את כל האפשרויות לערוך 'מכרז פומבי רגיל' ומצא כי בנסיבות העניין מוצדק וסביר לבצע התקשרות בדרך של מכרז פומבי מוגבל.

"מכרז פומבי מוגבל" – מוגדר כמכרז ממוכן מהיר או מכרז פומבי שמנוהל בו מו"מ עם מציעים במכרז.

 גוף ציבורי יבצע התקשרות בדרך של מכרז סגור רק לאחר בחינת האפשרות לערוך מכרז פומבי

7.     התקנות החדשות קובעות כי על הגוף הציבורי לבצע התקשרות בדרך של מכרז סגור רק לאחר שבחן את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז פומבי ושבנסיבות העניין סביר ומוצדק לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי ובכפוף להוראות תקנה 4.

 

גוף ציבורי הרוצה לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז יעשה זאת לאחר שבחן את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז

 

8.     התקנות החדשות קובעות כי גוף ציבורי המעונין לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז, יעשה זאת רק לאחר שבחן את האפשרות לבצע את ההתקשרות בדרך של מכרז ובכפוף להוראות התקנות (ראו תקנות העוסקות בפטור ממכרז (תקנה 3).

 גוף ציבורי יעשה כל הניתן בכדי שההתקשרות לא תהפוך לדחופה באופן המצריך התקשרות בפטור ממכרז או באופן המצריך עריכת מכרז ממוכן מהיר

9.   

א.      לעניין זה "התקשרות דחופה" נחשבת להתקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש לבצע תוך שני ימי עבודה או פחות בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים ואם המנהל הכללי של המשרד המתקשר אישר ונימק זאת בכתב.

ב.      מכרז ממוכן מהיר לצורך התקשרות יעשה בהתקיים אחד מאלה:

 • ההתקשרות נדרשת בדחיפות למניעת נזק של משש כאמור לעיל.
 • שוויה של ההתקשרות אינה עולה על 40,000 ₪.

ליתר פירוט ודיוק ראו תקנה 1ב' לתקנות.

 

גוף ציבורי שהחליט לבצע התקשרות שלא בדרך של מכרז, יפרסם את החלטתו באתר האינטרנט תוך 5 ימי עבודה ממועד ההחלטה

10.      כלל זה לא יחול על התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(1) (הנותנת פטור ממכרז בשל שווי ההתקשרות).

חריג לפרסום באינטרנט: בשל ביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, קשרי מסחר בינלאומיים או ביטחון הציבור. 

לעניין הפרסום באתר האינטרנט, אנו מפנים תשומת לבכם לתקנה 1 לסעיף ההגדרות בתקנות, בו ישנה הגדרה למונח 'אתר אינטרנט'.

פטור מחובת עריכת מכרז (תקנה 3)

 התקשרות ששווייה אינו עולה על 50,000 ₪ פטורה מעריכת מכרז ואולם התקשרות העולה על 30,000 ₪ תיערך לאחר בדיקת כמה הצעות

11.      נקבע בתקנות כי התקשרות שאינה עולה על 50,000 ₪ פטורה ממכרז, ואולם אם ההתקשרות עולה על 30,000 ₪, יש לבדוק מספר הצעות הבאות בחשבון.

 12.      בכל תקופה רצופה של 12 חודשים לא יתקשר המשרד עם מתקשר מסוים בלא מכרז:

א.      ביותר מהתקשרות אחת באותו עניין .

ב.      בהתקשרויות בסכום כולל העולה על 100,000 ₪ כאשר במניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה האמורה כהתקשרות המשך להתקשרות שנעשתה במקורה לפי פיסקה זו. ואולם, החשב הכללי של משרד האוצר יכול להתיר התקשרות המשך העולה על 100,000 ₪.

 

התקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש פטורה מחובת ממכרז

13.      התקשרות דחופה תחשב להתקשרות הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש, אשר יש לבצע תוך שני ימי עבודה או פחות בהיקף ולתקופה המזעריים הנדרשים ואם המנהל הכללי של המשרד המתקשר אישר ונימק זאת בכתב.

 

לצורך קבלת פטור ממכרז להתקשרות עם ספק יחיד יש לבחון קיומם של "ספקים נוספים" וכן לקבל את אישורו של מנכ"ל המשרד

 להלן נציין את הכללים לצורך בחינת ספקים נוספים או ספק חוץ:

14.      התקנות המעודכנות מחליפות את פיסקה 29 לתקנות טרם עדכונן וקובעות כי מעתה לצורך קבלת פטור ממכרז התקשרות עם "ספק יחיד" יש להגיש בקשה מתאימה לועדת המכרזים לאחר בחינת קיומם של ספקים הנעשית באופן באה:

א.      לאחר שבעל הסמכות במשרד חיווה את דעתו בכתב כי המתקשר הוא ספק יחיד או כי הטובין הם 'טובי חוץ'.

ב.      המשרד המתקשר פרסם באתר האינטרנט של המשרד לתקופה של 7 ימי עבודה לפחות :

§ הודעה על כוונת המשרד להתקשר עם "ספק יחיד" או עם ספק חוץ.

§ כמו כן, פרסום חוות הדעת (או לפחות עיקריה של חווה"ד) שניתנה מבעל הסמכות להתקשרות זו.

§ ציון האפשרות לפנות למשרד והתקופה שניתן לפנות אליו.

§ ובנוסף לכל אלו - יש לקבל את אישורו של המנהל הכללי של המשרד.

 

15.      כמו כן, אדם הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל מפרסם המכרז (להלן: המזמין) בתוך התקופה שקבעה היחידה המזמינה (ואשר לא תפחת מעשרה ימים). לאחר פנייתו של האדם אל היחידה המזמינה, יחווה בעל הסמכות המקצועית במשרד את דעתו ביחס לפניה.

16.      יש לצרף לבקשה להתקשר עם ספק יחיד את חוות הדעת שניתנה מהגורם המוסמך במשרד, את הפניות שנשלחו אליה וכן את חוות הדעת ביחס לפניות אליה.

17.      לאחר מכן, ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל היחידה המזמינה .

ליתר פירוט ודיוק בנושא זה נא ראו תקנה 3א(א) לתקנות.   

 

לצורך קבלת פטור ממכרז בהתקשרות לצורך ביצוע מיזם ללא כוונת רווח בתחומים המפורטים בתקנה יש לפרסם הודעת התקשרות עם היזם וכן לעמוד בשני תנאים שלהלן:

18.       

א.      ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות ביצוע המיזם או מחצי מליון ₪.

ב.      התקשרות עם צדדים נוספים ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד יעשהו במכרז.

 

להלן נציין את כללים בדבר פרסום ההודעה לצורך בחינת קיומם של מיזמים:    

 

א.      על המשרד לפרסם את דבר ההתקשרות עם המיזם באתר האינטרנט לתקופה שלא תפחת מ- 21 ימי עבודה.

ב.      אדם המעונין לבצע את מיזם דומה שלגביו פורסמה ההודעה, רשאי לפנות אל היחידה המזמינה באותה שנת תקציב או בשנת תקציב שלאחריה בבקשה לביצוע המיזם הדומה  למיזם שאושר .

ג.        אם פנה הגורם הנוסף כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפניה בשים לב על השוויון בין התורמים שונים למיזמים ובין הנהנים השונים ממיזמים.

ד.      אם היחידה המזמינה מבקשת כי ועדת המכרזים תאשר ביצוע מיזם נוסף היא צריכה להביא את הבקשה בפני הועדה בצירוף כל הפנייה שהתקבלה לביצוע המיזם הדומה למיזם שפורסם ואושר וההודעה על ההחלטה של ועדת המכרזים תשלח לכל גורם שפנה. 

 

ליתר פירוט ודיוק לעניין זה  נא ראו תקנה 3ב לתקנות.

 

התקשרות לביצוע עסקה עם תושב מדינת חוץ או בעסקה שביצועה נעשית בחו"ל יכלל במסגרת הפטורים ממכרז

19.      לתקנות הוספה פסקה 31 לתקנת הפטורים ממכרז, הדנה בהתקשרות לביצוע עסקה עם תושב מדינת חוץ או בעסקה שביצועה נעשה בחו"ל.  הפטור ממכרז יינתן אם העסקה היא אחת מאלה:

 

א.      עסקה לרכישת טובין אשר מנהל היחידה המזמינה נתן חוות דעת כי אין בארץ את הטובין מהסוג הנדרש ולאחר בחינת ספקים נוספים וכן באישור החשב הכללי של משרד האוצר.

ב.      התקשרות של נציגות או של סניף של המשרד במדינת חוץ לשימושם העצמי ועדת המכרזים תאשר את ההתקשרות לאחר שיבדקו מספר כמה הצעות ונימוקי ההחלטה ירשמו בפרוטוקול. 

 

ליתר פירוט ודיוק נא ראו פיסקה 3(15) לתקנות .

 

מימוש 'זכות בחירה' (אופציה) טעונה אישור

 

20.      לתקנות התווסף סעיף 3ג הקובע כי:

א.      התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת בעקבות המכרז טעונה אישור ועדת המכרזים.

ב.      התקשרות למימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת שלא במסגרת המכרז טעונה אישור ועדת המכרזים, ואם שווי ההתקשרות עולה על מליון ₪, יש לקבל גם אישור ועדת הפטור.

 

שינויים לעניין התקשרויות שניתן לבצען באמצעות מכרז סגור (תקנה 4)

 

התקשרות לרכישת טובין בעלי אפיונים מיוחדים כגון, ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים  כאשר קיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים לגבי אותה התקשרות ניתן לבצעה במכרז סגור

 

21.      בוטלו תקנות 4(1), 4(3), 4(4) ו- 4(5) לעניין האפשרות לערוך מכרז סגור ובינהם האפשרות לעריכת מכרז סגור להתקשרות בהיקף שאינו עולה על 200,000 ₪, לאור הוספת הליך חדש בשם "מכרז ממוכן מהיר" (עליו נפרט בהמשך) .

 

א.      ולכן בתקנה 4 (2) הדנה בהתקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים הוספו כדוגמאות פירוט נושאים כגון, ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים או בעסקה שהיא פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים  כאמור כאשר לגביהם קיים מספר מצומצם של ספקים מתאימים לגבי אותה ההתקשרות יראו את כל הספקים כרשימת המציעים למכרז סגור.

ב.      כמו כן, התווספה פיסקה שאומרת כי מכרז סגור יעשה במצבים אשר פרסום מכרז פומבי לגביה עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או בביטחון הציבור.

 

לצורף פירוט ודיוק נא ראו תקנה 5 לתקנות.

 

קיום תנאי נוסף להשתתפות במכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם והוא שיש להמציא תצהיר בכתב של המציע או של בעלי שליטה בו בעניין קיום ושמירת זכויות עובדים

 

22.      במסגרת התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז הקבועים בתקנה 6(א) לתקנות הקיימות התווסף תנאי נוסף, הקובע כי מכרז לרכישת עבודה או שירותים עתירי כוח אדם יש להמציא תצהיר של המציע כי הוא מקיים חובותיו בעניין שמירת זכויות העובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה והסכמים קיבוציים החלים על המציע כמעסיק.

לעניין ההגדרה של "עבודה או שירותים עתירי כוח אדם"- יש לראות את תקנה 1 לתקנות .

ליתר דיוק ופירוט לעניין זה נא ראו תקנה 6 לתקנות .   

 

תנאים לדחיית ההצעה ע"י ועדת המכרזים במכרז לרכישת  עבודה או שירותים עתירי כוח אדם

 23.      התקנות הוספה תקנה 6א הקובעת שועדת המכרזים רשאית לדחות הצעה בהתקיימו אחד מאלה:

א.      המציע או מי מבעל השליטה בו הורשעו בשלוש שנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בשל הפרת חוקי העבודה.

ב.      המציע או מי מבעל השליטה בו נקנסו ע"י מפקח העבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. 

 

ואולם ועדת המכרזים יכולה שלא לדחות את ההצעה וזאת על אף שהתקיימו אחד התנאים הנ"ל וזאת מטעמים מיוחדים שירשמו.

 

ניהול מו"מ במסגרת מכרז

24.      על פי התקנות, ניהול מו"מ במסגרת מכרז מותר רק בהתקיים נסיבות המפורטות בתקנות .

תקנה 7(א)(3) בנוסחה המעודכן אינה מתירה קיום מו"מ במקרים הבאים (ואשר היו אפשריים לפי הנוסח הקודם) :

............

(2)       התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים ;

(3)       התקשרות לרכישת ציוד רפואי, או לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שאינם יחודיים;

(4)       התקשרות בעיסקה שעניינה ביטוח;

(5)   התקשרות בעיסקה שעניינה מתן שירותי פרסום או יחסי ציבור;

.......

(15)       התקשרות לשכירת מקרקעין לתקופה של פחות מחמש שנים ובלבד ששטח המקרקעין אינו עולה על 500 מ"ר, ודמי השכירות אינם עולים על מה שקבע שמאי ממשלתי; החשב הכללי רשאי מנימוקים של יחודיות המושכר וחשיבותו עבור המשרד, לאשר התקשרות כאמור אף אם עלו דמי השכירות על מה שקבע השמאי הממשלתי;

יתר המקרים בהם ניתן לנהל מו"מ, נשארו כשהיו.

 

25.      מאידך, לרשימת המקרים בהם ניתן יהיה לנהל מו"מ, הוספו גם המקרים המפורטים בתקנה 5(א):

(1)       התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, במקצועות התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, מדידה, או שמאות המקרקעין, למעט התקשרות עם אדריכל לתכנון מבנה ציבור אשר יש בתכנונו ענין אדריכלי-ציבורי;

(2)       התקשרות לביצוע עבודה הדורשת יחסי אמון מיוחדים, לרבות עריכת דין, ראיית חשבון, בוררות, ייעוץ או ביצוע מחקר;

(3)       התקשרות לביצוע עבודה מדעית או ספרותית;

(4)       התקשרות בתחום רכישת השכלה או הכשרה מקצועית.

 

וכן : "התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואפיונים בלתי נפוצים, לרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובים או תרכיבים, עסקה שעניינה ביטוח ועסקה שעניינה פרסום או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיונים כאמור;

 

26.   החלטת ועדת המכרזים בדבר ניהול משא ומתן, לרבות האפשרות שלא לנהל מו"מ,  טעונה הודעה במסמכי המכרז, ובמכרז פומבי - גם פרסום בהודעה על עריכת המכרז הפומבי כאמור בתקנה 15 .

 

27.   אופן ניהול המו"מ (כשהוא מותר) יהיה בהתאם בתקנות 7(1) ג-ה, כדלקמן :

 

(ג)      וועדת המכרזים תנהל מכרז לפי תקנה זו כך:

(1)     ועדת המכרזים תקבע את קבוצת המציעים הסופית;

(2)     ועדת המכרזים תנהל משא ומתן עם כל מציע מקבוצת המציעים הסופית, תוך הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם מנוהל המשא ומתן כמפורט להלן:

 

)א)בדרך שתבטיח רישום פרוטוקול אשר ישקף את תוכנו של המשא ומתן;

(ב) בנוכחות היועץ המשפטי שהוא חבר הוועדה או נציגו;

(ג) בלא שיהיה מגע כלשהו בין חבר ועדת המכרזים או מי מטעמו לבין מי מהמציעים אלא בדרך של משא ומתן מתועד;

 

(3)     כל פעולה שנעשתה במסגרת המשא ומתן, לרבות הפנייה למציע, חילופי הדברים והמסמכים ותוכנו של המשא ומתן, יירשמו בפרוטוקול;

(4)     בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית רשאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, להגיש לתיבת המכרזים הצעה סופית; לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעה סופית;

(5)     לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים;

(6)     ועדת המכרזים תבדוק את כל ההצעות של המציעים, לרבות הצעותיהם הראשונות ותיתן את החלטתה לפי תקנה 21 .

 

(ד)          במקרה ובסוף נותר רק מציע אחד, וועדת המכרזים רשאית לנהל מו"מ עם אותו מציע, או להחליט שאותו מציע אינו חייב להגיש הצעה סופית לתיבת המכרזים אלא באופן אחר שייקבע ע"י וועדת המכרזים, או להחליט שלא ינוהל מו"מ עם המציע. כמו כן על ההצעה האחת יחול האמור בתקנה 23 (לגבי 'הצעה יחידה' במכרז פומבי).

 

(ה)     כמו כן לוועדת המכרזים הסמכות להחליט שלא ינוהל מו"מ עם אף אחד, אם עדיין לא החלו בניהול מו"מ , או שכל המציעים הסכימו שלא ינוהל מו"מ.

וועדת המכרזים

 

מנהל כללי של המשרד ימנה למשרד ועדת מכרזים מבין עובדי המשרד

 

28.  תקנה 8 לתקנות הקודמות שונתה וקובעת כי מנכ"ל המשרד ימנה את ועדת המכרזים מבן עובדי המשרד וחבריה יהיו כמפורט להלן:

א.   המנכ"ל או נציגו.

ב.   חשב המשרד או נציגו.

ג.    היועץ המשפטי של המשרד או נציגו.

ד.   בנוסף לחברים אלה רשאי המנכ"ל למנות עד שני חברים נוספים ורשאי המנכ"ל למנותם שלא מבין עובדי המשרד אם מצא הכרח ובתנאי שנימק החלטתו בכתב.

 

29.      אם מנכ"ל המשרד מינה יותר מוועדת מכרזים אחת, יקבע המנכ"ל את הסמכויות בניהן.

ליתר פירוט ודיוק נא ראו תקנה 9 לתקנות .

 

תפקידי ועדת המכרזים

30.     התקנות החדשות מסדירות וקובעות בצורה מורחבת את תפקידי ועדת המכרזים וקובעות כי תפקידם יהיה כדלקמן:

א.            להחליט על התקשרויות לביצוע עסקה שמבצע המשרד.

למעט התקשרויות הקשורות בפטור ממכרז בשל שווי העסקה (תקנה 3(1) ) או עסקה דחופה (תקנה 3(2) ) או התקשרות של יחידת סמך אשר שר האוצר קבע כי התקשרויותיה פטורות מחובת מכרז (תקנה 3(8) )

ב.            הועדה רשאית להחליט על קבלת פניה מוקדמת לקבל מידע הדרוש לעניין ההתקשרות באופן הבא:

 • הפניה המוקדמת תיעשה באופן פומבי.
 • קבלת המידע וקיום הדיון אודותיו יעשה באופן שוויוני בין הפונים.
 • ועדת המכרזים תתעד כל מידע שהתקבל וכן כל דיון בעקבותיו.
 • מענה לפניה המוקדמת לקבל מידע לא יהווה תנאי או יתרון במכרז למי שנענה לפניה וכן לא יחייב את שיתופו במכרז.
 • אם מוסר המידע זכה במכרז על סמך מידע שמסר לועדת המכרזים, אזי משתתף במכרז יהיה רשאי לקבל מידע בתוך 30 יום ממסירת ההודעה על כך, לעיין במידע ובהתכתבות עם המציעים, בחוות הדעת המקצועית והמשפטית שהוכנה לעניין זה (פרט למידע העלול לחשוף סוד מסחרי או מקצועי או לפגוע בביטחון המדינה).

ג.         להחליט על סוגי המכרז (על סוגי המכרז יפורט בהמשך-  כאמור נוספו הליכים חדשים).

ד.        להחליט על עריכת מכרז ולאשר את הסכמי המכרז.

ה.   לבדוק הצעות שהוגשו, לפסול הצעות, או להחליט לא לפסול או לדחות הצעות, לברר פרטים הקשורים בהצעה ופרטים אחרים הדרושים לה, לקבל הצעה וכו'.

ו.         לנהל משא ומתן עם המציעים כאמור.

ז.         לסווג התקשרות.

ח.       להחליט על חילוט ערבות מכרז.

ט.       להחליט על מימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה.

י.         להיוועץ עם מי שלא חבר בועדת המכרזים.

יא.      לאשר שינוי מהותי שנכרת בחוזה בעקבות מכרז.

יב.       לקבל החלטה הנדרשת לצורך ביצוע תפקידיה.

 

31.     ועדת המכרזים אינה רשאית לאצול מתפקידיה, אך היא רשאית למנות ועדת משנה ולהביא את המלצותיה בכל אחד מהנושאים שפורטו לעיל ואפשר שחברי ועדת המשנה שלא לא יהיו חברים בועדת המכרזים.

 

לפירוט נוסף, ראו תקנה 10 לתקנות .

 

חובת נימוק לסיווג פעולת רכש בידי ועדת המכרזים

 

32.      התקנות המעודכנות קובעות כי על משרד או יחידה המבקש להתקשר שלא במכרז פומבי רגיל, להגיש בקשה מתאימה לועדת המכרזים.

למעט התקשרות של גוף ציבורי, או התקשרות בפטור ממכרז בשל שווי, או בשל דחיפות העסקה או התקשרות של יחידת סמך אשר שר האוצר קבע כי התקשרויותיה פטורות מחובת מכרז.  

 

33.      אם ועדת המכרזים אשרה את הבקשה ללא ביצוע מכרז פומבי רגיל, אזי תסווג ההתקשרות לסוגי עסקאות שהם: התקשרות הפטורה ממכרז, התקשרות במכרז סגור, התקשרות עם בעל מקצוע מומחה,  ניהול משא ומתן במסגרת המכרז או התקשרות בדרך של מכרז ממוכן מהיר- (יפורט בהמשך).

34.      לאחר שועדת המכרזים דנה בבקשה וסיווגה את העסקה, עליה לנמק את החלטתה על כך.

 לפירוט נוסף, ראו תקנה 11 לתקנות .

 

עבודת ועדה למכרזים- מניין הנוכחים, אופן קבלת ההחלטות, והיעדרויות מן הועדה

 

35.      התקנות המעודכנות קובעות כי רוב חברי ועדת המכרזים יהיו מנין חוקי בישיבות הועדה ובלבד שנכחו שם מנכ"ל המשרד או נציגו, חשב המשרד או נציגו, היועמ"ש של המשרד או נציגו.

 

36.      לעניין איסור נוכחותו  אדם בועדת המכרזים כשיש לו "עניין בו" התווספו המילים 'או ליועץ או לחבר ועדת המשנה' שמינתה ועדת המכרזים כאמור.

    כמו כן, "עניין אישי" ייחשב גם "עניין מוסדי".

 

37.      כמו כן, נקבעו הוראות לגבי חבר שנעדר ממספר ישיבות ועדה המכרזים כאשר בין הייתר כתוצאה מהיעדרות, רשאי המנכ"ל להעביר את החבר מתפקידו בועדה וזאת למעט: מנכ"ל המשרד, היועמ"ש, או חשב המשרד.

 

דיווח לועדת המכרזים על התקשרות ללא ממכרז

 38.      התקנות קובעות כי חובת הדיווח של המשרד לועדת המכרזים על החלטה שלא לערוך מכרז תהיה אם מדובר בפטור ממכרז בשל שווי ההתקשרות (תקנה 3(1)) או התקשרות של יחידת סמך אשר שר האוצר קבע כי התקשרויותיה פטורות מחובת מכרז (תקנה 3(8)).

נא ראו תקנה 13 לתקנות .

 

פניה מוקדמת לקבלת מידע

39.      ניתן לבצע 'פניה מוקדמת לקבלת מידע', אך יש לעשות זאת באופן פומבי, תוך שמירה על שוויוניות, תיעוד כל המידע שהתקבל ודיונים שהתקיימו עם מי שנענו לפניה המוקדמת לקבלת המידע .

מענה לפניה המוקדמת לקבלת מידע לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז שיהיה בעקבותיו ולא יקנה יתרון למי שנענה לפניה המוקדמת רק בשל כך שנענה לפניה . הענות לפניה אינה מחייבת שיתוף במכרז של מי שנענה לפניה המוקדמת ולא יחייב התקשרות עמו.

 

קיימת זכות עיון 'במידע' שנמסר על ידי מי שזכה במכרז במסגרת ההיענות לפניה המוקדמת לקבלת מידע' .

 

ריכוז התקשרויות

40.      אין לערוך מכרז ואין להתקשר בהסכם בנושא שבו ערך החשכ"ל מכרז מרכזי או הודיע שישה חודשים מראש על כוונתו לערוך מכרז מרכזי באותו נושא - אלא באישור וועדת הפטור.

אך יהיה מותר להתקשר בהתקשרות בנושא בו נערך מכרז מרכזי, אם פורסמה הודעה על עריכת המכרז סמוך לפני ההודעה על כוונת החשכ"ל לפרסם מכרז מרכזי או (במקרה בו לא פורסמה הודעת חשכ"ל) סמוך טרם פרסום מכרז החשכ"ל.

 

תקנה 14ב . 

פרסום מכרז פומבי

41.      חובת פרסום המכרז גם בעיתון בשפה הערבית (בנוסף לעיתון נפוץ ובאינטרנט). כן קיימת חובת הפרסום באינטרנט בעברית ובערבית .

42.      בפרסום המכרז יש לציין גם את העובדות (ככל שהן קיימות), כי ניתן לנהל מו"מ, קיום שלב מיון מוקדם, קיומה של בחינה דו-שלבית, מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף, מכרז ממוכן מתפתח, ממוכן מהיר וכדו' .

 43.      התקנות כוללות גם חובה להפצה בדוא"ל של ההודעות על עריכת מכרז פומבי (למי שביקש להיכלל ברשימת התפוצה) .

 

תקנה 15 לתקנות .

 

רשימת מציעים למכרז סגור

 

44.      חובת ניהול ממוכן של רשימות ספקים מתאימים בכוח, לפי סוגי התקשרויות (ובתנאי שלא מתנהלת 'רשימה מרכזית' באותו עניין אצל החשכ"ל) ועדכונה לפחות אחת לשנה. ניתן לנהל רשימה, גם אם מתנהלת רשימה מרכזית- מנימוקים שיירשמו ובאישור וועדת הפטור.

יש לפרסם הרשימות ולאפשר בהן עיון באתר האינטרנט .

יש לפרסם הכוונה לערוך רשימה ולאפשר השתתפות ברשימות.

 

יש להכין נוהל כתוב לבחירת ספקים הכלולים ברשימה שאליהם תבוצע פניה, באופן המבטיח סבב מחזורי שוויוני והוגן.

 

תקנה 16 לתקנות

 מכרז סגור- עריכתו

 

45.      במידה והרשימה כוללת עד 10 ספקים, יש לפנות בהודעה על מכרז לכול הכלולים ברשימה.

 46.      אם הרשימה כוללת יותר מעשרה ספקים, יש לפנות בכל פעם לפחות לחמישה מציעים ובמחזוריות.

 

תקנה 16 א לתקנות .

 

ערבות  

47.      זכות להורות על חילוט ערבות מציע, לאחר מתן הזדמנות למציע להשמיע תגובתו לטענות.

  תקנה 16 ב לתקנות

 

מסמכי מכרז- המצאתם/רכישתם

 

48.      יש להמציא המסמכים לכל דורש ללא תשלום וככל האפשר באמצעות האינטרנט.

במידה ולא ניתן להמציא את מסמכי המכרז באמצעות האינטרנט, ניתן להמציאם תמורת תשלום סביר, לפי עלות הדפסתם (בוטלה האפשרות הכללית לדרוש תשלום בגין מסמכי המכרז) .

49.      יש לצרף למסמכי המכרז את נוסח חוזה ההתקשרות, לו"ז ותנאי תשלום .

 

50.      יש לפרסם את אמות המידה לפיהן ייבחר הזוכה במכרז וכן אם יש כוונה לערוך 'אומדן שווי ההתקשרות'/קיומו של 'אומדן שווי התקשרות והנפקויות של האומדן על הליך המכרז. 

 

תקנה 17 א לתקנות

 

אומדן שווי ההתקשרות

 

51.      יש לערוך 'אומדן שווי התקשרות' בידי גורם מקצועי שהוסמך על ידי וועדת המכרזים.

                יש להפקיד את 'אומדן שווי ההתקשרות' בתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ועד לפתיחת הצעות המחיר.

 

נא ראו תקנה 20 לתיקון התק' (תקנה 17 א לתקנות החדשות).

 

סוגי הליכים תחרותיים

 52.      וועדת המכרזים רשאית להחליט כי המכרז יהיה עם 'שלב מיון מוקדם', 'בחינה דו שלבית', 'פומבי עם הליך תחרותי נוסף', 'מכרז מסגרת', או בשילוב של איזה מהם.

 

תקנה 17 ב לתקנות

 

מכרז עם שלב מיון מוקדם

 

53.      בשלב ראשון יגישו המציעים הצעות/מסמכים לבחינת עמידה בתנאי סף ובניקוד איכות מינימלי/מזערי, כפי שנקבע בדרישות המכרז ולשם קביעת קבוצת המציעים הסופית.

המציעים שיכללו 'ברשימת המציעים הסופית', יגישו הצעתם הסופית למכרז (ניתן לקבוע כי גם בהצעות הסופיות שיוגשו, יהיו מבחני סף וניקוד איכות מינימלי).

 

(תקנה 17 ג לתקנות

 

מכרז עם 'בחינה דו שלבית'

 

54.      קביעה כי הצעות המחיר יוגשו בנפרד מייתר פרטי ההצעות ויסומנו 'כהצעת מחיר'.

'הצעות המחיר' יישארו בתיבת המכרזים וייפתחו על ידי הוועדה רק לאחר קביעת ניקוד האיכות.

 

תקנה 17 ד לתקנות

 

מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף

 

55.  בתנאי המכרז ייקבע כי בהתקיים נסיבות נוספות, ייערך הליך תחרותי נוסף.

 

תקנה 17 ה לתקנות

 

מכרז מסגרת

 

56.      מכרז פומבי בו נבחרים מספר ספקים שאתם נחתמים 'הסכמי מסגרת' כשזהות הספק ממנו תבוצע הזמנה בפועל תקבע מידי פעם במשך תקופת הסכם המסגרת, על פי תנאי מכרז המסגרת (באמצעות 'קבלת הצעות פרטניות', עליהן לא ינוהל מו"מ) .

 

'מכרז מסגרת' ייערך לתקופה המינימלית הנדרשת לפי הנסיבות ולכל היותר למשך חמש שנים ובלבד שיתקיים אחד מהמפורט להלן (תוך פירוט הנימוקים לעריכת 'מכרז מסגרת'):

 

א.   התקשרות לאספקת טובין/עבודה/שירותים סטנדרטיים הניתנים לתיאור מדויק.

ב.   התקשרות לאספקת טובין/עבודה/שירותים מורכבים הניתנים לתיאור כללי בלבד.

 

תקנה 17 ו לתקנות

 

ניתן להתנות את השתתפות במכרז תמורת תשלום סביר

 

57.      התקנות המעודכנות מוסיפות פיסקה נוספת לסעיף 18 לתקנות העיקריות בדבר הגשת הצעות למכרז. בפסקה החדשה 18(2) נקבעה כי ניתן להתנות הגשת הצעה למכרז בתשלום סביר בעבור עלות הפקת המכרז.

 

הוראות בדבר הגשת מכרז באופן ממוכן

 

58.      כפי שמובא בדברי ההסבר, בשנים האחרונות התפתחה בארץ ובעולם מגמת שימוש במדיה אלקטרונית לצורך עריכת מכרזים. הניסיון מראה כי ניהול מכרז באמצעות רשת האינטרנט הביא לצמצום הבירוקרטיה ולהגברת השקיפות ואפשר יצירת הליכים גמישים ויעילים יותר. לאור זאת עוגנו בתקנות הוראות בדבר עריכת מכרז ממוכן באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית וזאת במסגרת הוספת סעיפים 19א-19ה לתקנות העיקריות.

 

59.      בתקנות החדשות נקבעו סוגי מכרז ממוכן כגון:

א. מכרז ממוכן.

ב. מכרז ממוכן מתפתח.

ג. מכרז ממוכן מהיר.

 

יוזכר, כי בסמכות ועדת המכרזים לקבוע באיזה אופן מאחד הדרכים שפירטנו לעיל, יערך המכרז.

המערכת הממוכנת תתעד את הפעולות המבוצעות ממנה וכל מסר אלקטרוני שנשלח ממנה או אליה וכמו כן, יהיו למערכת אמצעי הגנה מפני חדירה ושיבוש בעבודתה

 

60.      בתקנות המעודכנות נקבע כי ועדת המכרזים תבצע את הפעילות במערכת הממוכנת באמצעות שני אנשים שהוסמכו לכך. כאשר המערכת תתעד את הפעולות והמסרים האלקטרוניים שנשלחים ממנה או אליה. כמו כן, יינקטו אמצעי הגנה סבירים לצורך הגנה על המערכת הממוכנת מפני חדירה ושיבוש בעבודתה ומפני פגיעה במהימנות המידע שבמערכת. תקנה 19ב' לתקנות .

 

הליך של מכרז ממוכן  יערך בדרך של הגשת הצעות אלקטרוניות לתיבת מכרזים אלקטרונית

 

61.      השלבים להגשת הצעה למכרז ממוכן יהיו כדלקמן  :

 

א.    המציע יגיש את הצעתו האלקטרונית לאחר שהזדהה ולאחר שההצעה האלקטרונית חתומה בחתימה אלקטרונית.

ב.     לא תהיה אפשרות לאף אדם לראות את ההצעה, אלא רק במועד פתיחת התיבה האלקטרונית בידי המוסמכים שהסמיכה לכך ועדת המכרזים.

ג.     כמו כן, ועדת המכרזים רשאית להחליט כי חלק מההצעה תוגש בדרך אלקטרונית וחלק שלא בדרך זו.

 

הליך של מכרז ממוכן מתפתח (דו שלבי) דומה למכרז מסוג זה שלא ממוכן

 

62.      אופן ניהול מכרזים מתפתחים/דו שלביים (מכרזים עם מספר שלבים) ממוכנים מפורט בתקנות 19ד(1)-(4) לתקנות. בדומה למכרזים מסוג זה שאינם ממוכנים ומפורטים בתקנה 17 ד לתקנות .

 

63.      פתיחת הצעות המחיר מתוך התיבה האלקטרונית תעשה בידי שלושה חברים לפחות מתוך חברי ועדת המכרזים שמונו לכך בידי ועדת המכרזים, כשאחד מחברי הועדה יהיה היועמ"ש של המשרד.

 

הליך של מכרז ממוכן מהיר הוא הליך שיתבצע בהתקשרות דחופה או בהתקשרות ששווייה אינו עולה על 400,000 ₪ .

64.      השלבים לניהול הליך זה יהיו כדלקמן :

 

א.   יש למסור הודעה על כך כי המדובר 'במכרז ממוכן מהיר'.

ב.   מועד האחרון להגשת הצעות במכרז ממוכן מהיר יכול שיהיה לאחר חמישה ימי עבודה ממועד פרסום ההודעה על עריכת מכרז.

ג.        לעניין התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש המועד האחרון להגשת ההצעות יהיה המועד שתקבע ועדת המכרזים בהתחשב בדחיפות ושלא יפחת מארבע שעות ממועד שבו נשלחו ההודעות למנויים.

ד.      כמו כן, ועדת המכרזים רשאית לקבוע כי מכרז ממוכן מהיר יערך כמרכז ממוכן מתפתח.

 

ועדת המכרזים תפסול הצעות, מהן עולה כי בקיום ההתקשרות יפגעו זכויות העובדים

 

65.      כפי שצוין, בסמכות הועדה לדחות הצעה של מציע שהוא או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשל הפרת חוקי עבודה או נקנסו ע"י מפקח העבודה בשל הפרת דיני עבודה.

 

66.      תקנה 20 (ד) לתקנות קובע המקרים שבהם ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעות כאשר במסגרת העדכון לתקנות נוספה אפשרת לפסילת הצעה במקרה  שבקיום ההתקשרות יפגעו זכויות העובדים. 

 

מתן אפשרות לשיפור ההצעות

 

67.      במכרז עם 'אומדן שווי התקשרות' כשכל ההצעות שהוגשו מרעות עם מפרסם המזמין לעומת האומדן, רשאית וועדת המכרזים לקבוע שכל מגישי ההצעה הסופית למכרז יגישו הצעת מחיר חוזרת ומשופרת (תקנה 21 א1).

 

עיון במסמכים

 

68.      התקנות מבהירות כי לא קיימת זכות לעיין בחוו"ד משפטיות  שנערכו במסגרת ייעוץ משפטי לוועדת המכרזים .  (תקנה 21 ה לתקנות המעודכנות).

 

'שמירת זכויות עובדים' כפרמטר לבחירת הזוכה

 

69.      בין אמות המידה לבחירת המציע הזוכה יש לקחת בחשבון גם את התנהלות המציע בכל הקשור לשמירת זכויות עובדים . (תקנה 22 לתקנות המעודכנות)

 

פרסום אמות המידה

70.      יש לכלול במסכי המכרז את פירוט אמות המידה, מבחני המשנה, המשקלות היחסיים  ואופן שקלולם (אא"כ לדעת וועדת המכרזים, הפרסום עלול לפגוע בניהול התקין של המכרז ומנימוקים שיירשמו). (תקנה 22 ב' לתקנות המעודכנות) .

 

הצעה יחידה

 

71.   בהצעה יחידה במכרז פומבי, רשאית הוועדה להחליט על בחירת ההצעה היחידה כזוכה או על עריכת מכרז חדש (תקנה 23 א1).

72.   במכרז פומבי עם הצעה יחידה (לרבות שנותרה 'הצעה יחידה' לדיון בפניי הוועדה) במחיר המרע עם המזמין לעומת 'אומדן שווי ההתקשרות', רשאית הוועדה להודיע זאת למציע ולאפשר לו  להגיש הצעת מחיר המטיבה עם המזמין תקנה 23 א .

73.   במכרז סגור לא ניתן לבחור ב 'הצעה יחידה', אלא באישור וועדת הפטור אם תגיע למסקנה שעריכת מכרז חדש לא יביא תועלת .

 

אתר אינטרנט ומערכת מכרזים ממוכנים

 

74.   יש לפרסם את כל ההודעות גם באתר האינטרנט של הגוף הציבורי המזמין (שאת כתובתו יש לפרסם ברשומות וכן בתדירות סבירה גם בשני עיתונים נפוצים  ובעיתון בערבית) .

 

על גוף ציבורי שאינו משרד ממשלתי להעביר לחשכ"ל את כתובת אתר האינטרנט .

 

75.   אתר האינטרנט ינוהל באמצעות 'מורשים' שימונו לשם כך ורק הם שיכניסו הודעות בהתאם לתקנות המכרזים לאחר שהזדהו לשם כך ויחתמו בחתימה אלקטרונית .

כל הודעה (על פי תקנות המכרזים) שתוכנס לאתר, תישאר זמינה לצפייה למשך שנה לפחות מעת פרסומה .

החשכ"ל אמור לקבוע הוראות לעניין אתר האינטרנט 0תקנה 24ג(ב)  עד 1.4.09 .

 

(תקנה 24 א-ג לתקנות המעודכנות

 

הכשרה לחברי וועדה

76.   על חברי וועדת המכרזים וחברי וועדת הפטור לעבור הכשרה על פי תוכנית שאושרה על ידי החשכ"ל/המנכ"ל (אא"כ יקבל החבר מהחשכ"ל/המנכ"ל אישור לפטור מהכשרה ).

 

חבר וועדת מכרזים/פטור שלא עבר הכשרה (ולא קיבל פטור מהכשרה) יועבר מכהונתו בחלוף שנה ממינויו. אם חבר הוועדה כיהן בתפקידו לפחות שנה אחת קודם ל 1.6.09, יועבר מתפקידו בשל העדר הכשרה רק בחלוף שנתיים (תקנה 47(ב) .

 

תקנה 42 ב (א) לתקנות המעודכנות.

 

תחולת התקנות המעודכנות

 

77.      עדכון התקנות נכנס לתוקף החל מ 1 ביוני 2009, בכפוף להוראות שעה/מעבר המפורטות בוף התקנות . "הוראות שעה" שונות מפורטות בתקנה 45 לתקנות.

 

78.      תוקפן של התקנות הנוגעות למכרז ממוכן (תקנות 19א- 19ה) יכנסו לתוקף ב 9.2.10

 

כאמור, אין באמור כדי למצות את כל השינויים ואת כל ההשלכות של עדכון תקנות חובת המכרזים,

 

האמור נכתב בקיצור נמרץ ונועד למתן מבט כללי בלבד- תוכן המאמר אינו מהווה ייעוץ משפטי, תחליף לייעוץ כאמור, אין להסתמך עליו לשם ביצוע ו/או המנעות מביצוע פעולה מסויימת. כמו כן לא מומלץ להסיק מהאמור למקרה ספציפי כלשהו שכן  ייעוץ משפטי עשוי להשתנות ממקרה למקרה ובהתאם לנסיבות הרלוונטיות.

 

אין באמור כדי להוות ייעוץ משפטי ואשר עשוי להשתנות ממקרה למקרה ובהתאם לנסיבות .

 

בכל שאלה מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום לשם קבלת ייעוץ .

 

המחבר הינו עו"ד, מוסמך (LL.M) במשפט מסחרי מאוניברסיטת לונדון (U.C.L.), עוסק בתחום העסקי מסחרי ותאגידים, מייעץ לחברות מסחריות, ארגונים ממשלתיים, ציבוריים ולפרטיים ומרצה בדיני חוזים, מכרזים, תאגידים, עבודה ועוד.

 

עו"ד צחי הרמן- טלפון : 050-5665502[1] עו"ד צחי הרמן, מוסמך במשפט מסחרי ( LL.M- אוניברסיטת לונדון U.C.L. )  ובמנהל עסקים-  

    טלפון : 050-5665502, 03-6915757

    משרד עו"ד ברוך אברהמי- לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה

-פירמות עורכי דין מובילות-

 • meitar
 • nevo-molson
 • maschit
 • gornitzky
 • yehuda
 • firon
 • firon