פסק דין- פסקי דין- שופטים- עליון, מחוזי, שלום

פסק דין (פס"ד) הוא הכרעתו של השופט (או השופטים) בסופו של משפט, בבי"מ או בבי"ד, בסוגיה שהובאה למשפט לפניו.

 

פסקי דין יכולים להוות תקדים בנסיבות מסוימות, ולכן יש חשיבות לפומביותם ולפרסומם. מכלול פסקי הדין נקרא פסיקה, והוא מפורסם במספר קבצים, על פי הערכאה והעניין, ועם התפתחות המחשוב גם במאגרי מידע משפטיים (תחילה על גבי CD-ROM ואחר כך באתרי אינטרנט).

 

במשפט פלילי מחולק פסק הדין ל-הכרעת דין המתייחסת ל-הרשעה או ל-זיכוי הנאשם, ול-גזר דין בו נקבע עונשו של הנאשם אם אכן הורשע. אלו יכולים להינתן בשני מסמכים נפרדים, שלעתים יכולים לחלוף חודשים בין פרסומם.

 

פסק דין ניתן לרוב לערעור היכול לתקוף את ההכרעות המשפטיות שעמדו בבסיסו. כן ניתן לבטל פסק דין אם ניתן בהיעדר צד אחד, וזאת על פי שיקול דעת בית המשפט, ועל פי הסיבות שהביאו להיעדרו של הצד מן הדיון מלכתחילה.

 

פסק הדין יכול להיות מסמך ארוך ומנומק. במקרים בהם מגיעים הצדדים להסכם פשרה המוגש לבית המשפט, ופסק הדין קובע רק כי בית המשפט מאמץ את הפשרה, ונותן לה תוקף של פסק דין. במקרים אחרים מבקשים הצדדים כי בית המשפט יכריע ביניהם על דרך הפשרה, כפי סמכותו על פי סעיף 79א (א) לחוק בתי המשפט, ובמקרה זה מוסמך לעתים בית המשפט לפסוק את דינו מבלי לנמק, והוא אך מציין כי לאחר שמיעת נימוקי הצדדים הגיע למסקנה זו או אחרת. אלו הם רוב המקרים בהם ניתן פסק דין, ופסק דין ארוך ומנומק הוא החריג.

 

פסק דין בערכאה ראשונה עוסק גם במהימנותן של העדויות שהובאו בפני בית המשפט. ערכאת ערעור מקבלת בדרך כלל את קביעתה של הערכאה הראשונה בסוגיות אלה, מפני שהעדויות והראויות אינן מוצגות בפניה מחדש, ועיקר פסק הדין עוסק בניתוח משמעותן של העדויות והראיות, תוך קבלת קביעותיה של הערכאה הקודמת או דחייתן.

 

פסה"ד כולל את שמה של הערכאה בה ניתן, את מספר ההליך באותה ערכאה, את שמו של השופט שנתן את פסק הדין, את שמם ופרטיהם של הצדדים ובאי כוחם, את הכותרת "פסק דין", ואת התאריך בו ניתן פסק הדין ובו הודע, ואם הדבר היה בנוכחות הצדדים או בהיעדרם. אם פסק הדין נוגע למקרקעין על בית המשפט לציין תיאור מפורט של המקרקעין שבנדון, על מנת לאפשר את ביצועו של פסק הדין. בפסק דין הנוגע לשטר יכול פסק הדין להינתן רק לאחר שהוצג בפני בית המשפט מקורו של השטר, והטביע עליו את חותמתו.

 

 

החלטה אחרת

 

בפני ביה"מש באות תובענות רבות בהליכים רבים ושונים בהם הוא נדרש להכריע. שופט בישראל נותן מדי יום עשרות החלטות והכרעות בתובענות שונות, המוגשות על פי סדרי דין שונים. לעתים מצוי בידו של צד מסמך משפטי בחתימת שופט, ועליו להכריע האם המדובר בפסק דין או בהחלטה אחרת. המשמעות לתשובה בשאלה זו היא חשובה ביותר, שכן על החלטה אחרת חלים דינים שונים הנוגעים לערעור, הערכאה שאליה יש להגישו, ומועדיו, מאשר לפסק דין. המבחן שנקבע בדין הישראלי באשר להבחנה בין פסק דין להחלטה אחרת אינו מבחן פורמלי, לפיו מסמך הנושא את הכותרת "פסק דין" הוא אכן פסק דין, ומסמכים אחרים אינם פסק דין, אלא מבחן מהותי. פסק דין הוא הכרעה שיפוטית המסיימת את התובענה בערכאה הנוכחית. כך, למשל, גם החלטת שופט שלא לאפשר מתן רשות להתגונן מפני תביעה בסדר דין מקוצר היא פסק דין, גם אם השופט הכתיר הכרעתו במילה "החלטה" ולא במילים "פסק דין".

 

 

פסיקתא

 

פסיקתא היא תקציר של פסק דין שכמוהו כפסק דין. כך, למשל, אם הכריע בית המשפט במחלוקת כספית מסובכת, ונתן פסק דין שאורכו עמודים רבים, ובסופו פסק סעד כספי לצד מסוים, לא יהיה זה יעיל להשתמש בכל פסק הדין לצרכים מעשיים כהוצאה לפועל. מכיוון שכך, נהוג ליתן פסיקתא, בה נקבע רק החיוב הכספי (או כל סעד אחר) מבלי להיכנס לנימוקי פסק הדין. פסיקתא זו כמוה כפסק דין, וניתן להשתמש בה לכל צורך בו משתמשים בפסק הדין המלא.

 

 

המקום שבו פורסם פסק הדין

 

ההפניה המקובלת למקומו של פסק הדין נעשית לקובץ המודפס שבו פורסם פסק הדין. הפרסום הרשמי של פסקי הדין יוצא לאור על ידי לשכת עורכי הדין. בדוגמה שלפנינו המקום מצוין במילים "פ"ד מט (4) 221", שפירושן:

 

* פ"ד - קובץ פסקי דין של בית המשפט העליון

* מט (4) - מספרו הסידורי של הקובץ בספרות עבריות (מספר זה מתקדם מדי שנה), ואחר כך מספר הכרך של קובץ זה.

* 221 - מספר העמוד שבו מתחיל פסק הדין.

 

לעתים יעשה שימוש בקיצור פד"י במקום פ"ד (ראשי תיבות של "פסקי דין ישראלים").

 

סוג הדיון

 

* א"ב - אישור בחירות.

* בג"ץ - בית המשפט הגבוה לצדק.

* ב"ש - בקשות שונות.

* בש"א - בקשה שונה - אזרחי.

* בש"פ - בקשה שונה - פלילי.

* בשג"ץ - בקשות שונות בג"ץ.

* ד"נ - דיון נוסף.

* דנ"א - דיון נוסף אזרחי.

* דנג"ץ - דיון נוסף בג"ץ.

* דנ"פ - דיון נוסף פלילי.

* ע"א - ערעור אזרחי.

* ע"ב - ערעור בחירות.

* עמ"מ - ערעור מעצר מינהלי.

* ע"פ - ערעור פלילי.

* ת"א - תיק אזרחי.

* ת"פ - תיק פלילי.

 

מספר ההליך - (בדוגמה שבפנינו 6281/95):

 

לכל הליך משפטי יש מספר, באמצעותו ניתן לזהותו ולמצוא את התיק בארכיון בית המשפט, או במערכת הממוחשבת של בתי המשפט.

 

בעבר, היה נהוג הפורמט של שם הערכאה בה מדובר, מספר ההליך ומספר השנה, כך למשל:

 

* ת"א (שלום י-ם) 6679/05 - תיק אזרחי מספר 6679 בשנת 2005 שנדון בבית משפט השלום בירושלים.

* ת"פ (מחוזי ת"א) 6679/05 - תיק פלילי מספר 6679 בשנת 2005 שנדון בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

 

החל משנת 2008 פועלת מערכת ממוחשבת בשם נט המשפט, בה ניתן מספר אחיד לכל התיקים לפי פורמט שונה. הסיווג לפי סוג ההליך אינו קיים עוד, והמספר ניתן בפורמט המציין את מספר התיק במערכת נט המשפט, והחודש והשנה בהם נפתח. כך, למשל, תיק מס' 1234-01-10 הוא תיק מס' 1234 שנפתח בינואר 2010. התיק יכול להיות אזרחי או פלילי, ויכול להיות בכל ערכאה שהיא, שלום או מחוזי, בכל מקום בו פועלת המערכת. נכון לשנת 2010 ישנם בתי משפט בהם עוד לא הוטמעה המערכת, המשתמשים בשיטה הישנה.

 

הצדדים

 

לבו של הזיהוי הוא שמות הצדדים, המופרדים זה מזה בציון "נ'", קיצור המילה "נגד". בדוגמה שלפנינו, הצדדים הם "בנק המזרחי המאוחד נ' מגדל כפר שיתופי".

 

בדרך כלל מופיעים הצדדים בשמותיהם המלאים, אך לעתים נשמרת אלמוניות שני הצדדים, או אחד מהם, והזיהוי ניתן באמצעות ראשי תיבות השם, או בכינויים כגון "אלמוני", "פלוני" (ראו דוגמה). אלמוניות זו ניתנת כאשר נדרשת הגנה למי שעלול להיפגע מפרסום שמות הצדדים, כגון ילדי בני הזוג במשפט גירושין.

 

רשימת השופטים בבתי משפט (מחוזי)השופטים ורשמים בית המשפט המחוזי באר שבע

הנשיא  יהושע א' פלפל  

סגן הנשיא  ידין טימור  

סגן הנשיא  ברוך אזולאי  

סגן הנשיא  ניל הנדל  

סגנית הנשיא לענינים מנהליים  רות אבידע  

השופטת  דפנה, ד"ר אבניאלי  

השופטת  צילה צפת  

השופט  אריאל ואגו  

השופטת  רויטל כץ  

השופטת  שרה דברת  

השופטת  חנה סלוטקי  

השופט  יוסף אלון  

השופטת  ורדה מרוז  

השופטת  רחל לביא-ברקאי  

השופט  נתן זלוצ'ובר  

השופט  יורם צלקובניק  

השופט  אליהו ביתן  

השופטת  מיכל ברנט  

שופטים ו/או רשמים בבית המשפט המחוזי חיפה

הנשיאה  בלהה גילאור  

סגן הנשיא  גדעון גינת  

סגן הנשיא  שמואל ברלינר  

סגנית הנשיא  שולמית וסרקרוג  

סגן הנשיא  יגאל גריל  

סגן הנשיא  אילן שיף  

השופטת  רעיה חפרי וינוגרדוב  

השופטת  שושנה שטמר  

השופט  אריה רזי  

השופט  יוסף אלרון  

השופטת  ברכה בר-זיו  

השופטת  רבקה למלשטריך לטר  

השופט  יצחק עמית  

השופט  עודד גרשון  

השופט  יצחק כהן  

השופט  רון שפירא  

השופט  רון סוקול  

השופטת  יעל וילנר  

השופטת  חני הורוביץ  

השופטת  דיאנה סלע  

השופטת  צלה קינן  

השופט  אלכסנדר קיסרי  

השופט  כמאל סעב  

השופט  מנחם רניאל  

השופטת  תמר שרון נתנאל  

השופט  עדי זרנקין  

השופט  משה גלעד  

השופטים והרשמים בבית המשפט המחוזי ירושלים  

הנשיאה  מוסיה ארד  

סגן הנשיא  דוד חשין  

סגן הנשיא  צבי סגל  

סגן הנשיא  עוני חבש  

סגנית הנשיא  יהודית צור  

סגן הנשיא  יהונתן עדיאל  

השופטת  אורית אפעל גבאי  

השופט  משה רביד  

השופט  אהרן פרקש  

השופט  רפאל יעקובי  

השופט  נעם סולברג  

השופט  יעקב צבן  

השופט  צבי זילברטל  

השופט  משה סובל  

השופטת  מרים מזרחי  

השופט  משה יאיר דרורי  

השופט  יצחק ענבר  

השופטת  חנה בן-עמי  

השופט  יוסף שפירא  

השופט  יורם נועם  

השופטת  גילה כנפי-שטייניץ  

השופט  רפאל כרמל  

השופטת  נאוה בן-אור  

השופטים והרשמים בבית המשפט המחוזי נצרת  

הנשיא  מנחם בן-דוד  

סגן הנשיא  אהרן אמינוף  

סגן הנשיא  יצחק כהן  

השופט  האשם ח'טיב  

השופט  זיאד הווארי  

השופטת  נחמה צימרינג מוניץ  

השופט  יונתן אברהם  

השופט  אברהם אברהם  

השופט  בנימין ארבל  

השופט  אשר קולה  

השופטת  אסתר הלמן נוסבוים  

השופט  שאהר אטרש  

השופט  דני צרפתי  

השופט  עאטף עיילבוניהשופטים והרשמים בבית המשפט המחוזי תל-אביבהנשיא  אורי גורן  

סגנית הנשיא  דבורה ברלינר  

סגן הנשיא  יהודה זפט  

סגנית הנשיא  סביונה רוטלוי  

סגנית הנשיא  ברכה אופיר תום  

סגן הנשיא  זאב המר  

סגנית הנשיא  אסתר קובו  

סגנית הנשיא  מיכל רובינשטיין  

סגנית הנשיא  דרורה פלפל  

סגנית הנשיא  ורדה אלשיך  

סגנית הנשיא  עדנה קפלן הגלר  

השופטת  צפורה ברון  

השופטת  ענת ברון  

השופט  עמירם בנימיני  

השופטת  יהודית אמסטרדם  

השופט  עודד מודריק  

השופט  נסים ישעיה  

השופט  גלעד נויטל  

השופט  דוד רוזן  

השופטת  רות רונן  

השופטת  שרה גדות  

השופט  צבי גורפינקל  

השופטת  עפרה סלומון צ'רניאק  

השופטת  מרים סוקולוב  

השופט  ישעיהו שנלר  

השופט  חאלד כבוב  

השופטת  מרים דיסקין  

השופט  ג'ורג' קרא  

השופט  שאול שוחט  

השופטת  שרה ברוש  

השופטת  נורית אחיטוב  

השופטת  יהודית שטופמן  

השופט  עוזי פוגלמן  

השופטת  יהודית שיצר  

השופטת  תחיה שפירא  

השופט  אורי שהם  

השופטת  שרה דותן  

השופטת  דניה קרת מאיר  

השופט  מגן אלטוביה  

השופטת  רות לבהר שרון  

השופטת  מיכל אגמון-גונן  

השופט  שמואל ברוך  

השופט  קובי, ד"ר ורדי  

השופטת  יהודית שבח  

השופטת  דליה גנות  

השופט  אבי זמיר  

השופט  איתן ישראל אורנשטיין  

השופט  רענן בן-יוסףהשופטים והרשמים בבית המשפט מחוזי מרכז

הנשיאה  הילה גרסטל  

סגן הנשיא  אברהם טל  

סגן הנשיא  זכריה כספי  

השופטת  אסתר דודקביץ  

השופטת  מיכל נד"ב  

השופט  אחיקם סטולר  

השופט  אילן ש. שילה  

השופטת  נוגה אוהד  

השופט  מנחם פינקלשטיין  

השופט  אברהם יעקב  

השופטת  אסתר שטמר  

השופט  מאיר יפרח  

השופטת  רות לורך  

השופט  בנימין ארנון

 

רשימת השופטים בבתי המשפט (שלום)

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום ב"ש

 

הנשיא משה מכליס

 

סגן הנשיא דב מגד

 

סגנית הנשיא דרורה בית-אור

 

סגן הנשיא יעקב שפסר

 

סגנית הנשיא רלי גליקליס

 

סגן הנשיא לענייני משפחה פנחס אסולין

 

השופט גדליה טהר-לב

 

השופט לעניני משפחה ג'ורג' אמוראי

 

השופט נסר אבו טהה

 

שופט הנוער אחמד אבו-פריחה

 

השופט עידו רוזין

 

השופטת יעל רז-לוי

 

השופט לעניני משפחה דניאל טפרברג

 

השופט ישראל פבלו אקסלרד

 

השופט גד גדעון

 

שופטת הנוער מיכל קפלן רוקמן

 

השופט יעקב פרסקי

 

השופטת סבין כהן

 

השופט אילן בן-דור

 

השופט דוד לנדסמן

 

השופט אלון אופיר

 

הרשמת כוכבה אילת גרבי

 

הרשמת עירית קויפמן

 

הרשם עדו כפכפי

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום אשקלון

 

סגן הנשיא חיים נחמיאס

 

שופטת הנוער ניצנה בן-דוד גרדוס

 

השופטת דינה כהן

 

השופט דורון חסדאי

 

השופטת דליה קליימן

 

הרשמת אורית בת אל חדד

 

הרשמת עפרה גיא

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום אשדוד

 

סגן הנשיא חיים חדש

 

סגנית הנשיא לענייני משפחה שרית גולן

 

השופטת רובין לביא

 

השופט אריאל חזק

 

השופטת מיכל וולפסון

 

השופט גיל דניאל

 

השופטת ענת אלפסי

 

הרשם יניב בוקר

השופטים והרשמים בבית משפט השלום קרית גת

 

סגנית הנשיא טלי חיימוביץ

 

השופטת נחמה נצר

 

השופטת לעניני משפחה אבירה אשקלוני

 

השופט איל באומגרט

 

השופט אלון אינפלד

 

השופטת רבקה בן יששכר שוורץ

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום דימונה

 

השופטת רות בהט

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום אילת

 

השופט ארז יקואל

 

השופט יואל עדן

 

הרשמת שושנה שטרית

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום י-ם

 

הנשיא אמנון כהן

 

סגן הנשיא אורי בן-דור

 

סגן הנשיא יואל א. צור

 

סגנית הנשיא שולמית דותן

 

סגן הנשיא יצחק שמעוני

 

סגן הנשיא שמעון פיינברג

 

סגן הנשיא כרמי מוסק

 

סגן הנשיא ראובן שמיע

 

סגנית הנשיא רבקה פרידמן פלדמן

 

סגן הנשיא יוסף ריבלין

 

סגנית הנשיא לענייני משפחה נילי מימון

 

השופט לעניני משפחה פיליפ מרכוס

 

השופט יחזקאל - חזי ברקלי

 

השופט דב פולוק

 

השופט חיים לי-רן

 

השופט אריה רומנוב

 

השופט אברהם נ. טננבוים

 

השופט יצחק מילנוב

 

השופטת אילתה זיסקינד

 

השופטת רחל שלו גרטל

 

השופט אביטל חן

 

השופט לעניני משפחה בן-ציון גרינברגר

 

השופט אלכסנדר רון

 

השופטת מלכה אביב

 

השופט דוד מינץ

 

השופטת אסתר באום ניקוטרה

 

השופט לעניני משפחה מנחם הכהן

 

השופט משה בר-עם

 

השופט מוריס בן-עטר

 

השופטת עירית כהן

 

השופטת שירלי רנר (צביאלי)

 

השופט לעניני משפחה שלמה אלבז

 

השופט גד ארנברג

 

השופטת חגית מאק-קלמנוביץ

 

השופט רם וינוגרד

 

השופט אברהם דן (רמי) רובין

 

השופט עודד שחם

 

השופטת אנה שניידר

 

השופט איתי כץ

 

השופטת ענת זינגר

 

השופט ארנון דראל

 

השופטת יעל ייטב

 

השופטת מרים ליפשיץ

 

השופטת תמר בר-אשר-צבן

 

השופטת שרון לארי-בבלי

 

השופט מרדכי כדורי

 

ראש ההוצאה לפועל תמר נמרודי

 

ראש ההוצאה לפועל אורי פוני

 

הרשמת עינת אבמן-מולר

 

הרשם עבאס עאסי

 

הרשמת סיגל צייג

 

הרשמת סיגל פרושאור-איבגי

 

הרשם נמרוד פלקס

 

הרשם מרדכי בורשטין

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום בית שמש

 

השופט שמעון שטיין

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום פ"ת

 

סגן הנשיא אהרן ד. גולדס

 

סגנית הנשיא אטליא וישקין פלורנטל

 

סגנית הנשיא נירה דסקין

 

השופטת ליה לב און

 

השופט אהרן מקובר

 

השופטת דבורה עטר

 

השופט נחום שטרנליכט

 

השופטת שירי רפאלי

 

השופטת עינת רון

 

השופט שלמה א. נחשון אטינגר

 

הרשמת עדי אייזדורפר

 

הרשם רונן שוורץ

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום כפר סבא

 

סגן הנשיא חנוך פדר

 

השופטת נילי קוצר

 

השופטת קלרה רג'יניאנו

 

השופט רמי אמיר

 

השופטת ניצה מימון-שעשוע

 

השופט דוד גדול

 

השופטת רבקה צוק

 

השופט לעניני משפחה יעקב כהן

 

השופטת לעניני משפחה רבקה מקייס

 

השופטת נאוה בכור

 

השופטת רחל קרלינסקי

 

השופטת לעניני משפחה מרים קראוס

 

השופט לעניני משפחה צבי ויצמן

 

השופטת לעניני משפחה ורדה, ד"ר בן-שחר

 

הרשמת גלית אוסי-שרעבי

 

הרשם בנימין יזרעאלי

 

הרשמת אליה נוס

 

הרשמת צבייה (טובה) גרדשטיין

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום ראשל"צ

 

הנשיא יהודה פרגו

 

סגנית הנשיא ליאורה ברודי

 

סגן הנשיא יחזקאל קינר

 

סגן הנשיא לענייני משפחה שמואל בוקובסקי

 

השופטת שירה בן-שלמה

 

השופט שאול מנהיים

 

השופטת לעניני משפחה אסתר שטיין

 

השופטת עירית וינברג-נוטוביץ

 

השופטת שלומית יעקובוביץ

 

שופטת הנוער שירלי דקל-נוה

 

השופט אברהם הימן

 

השופטת איריס סורוקר

 

השופטת לעניני משפחה חנה קיציס

 

השופטת ריבה שרון

 

השופטת לעניני משפחה חני שירה

 

השופט אורן שוורץ

 

השופטת מיכל עמית-אניסמן

 

השופטת לעניני משפחה חגית מטלין

 

השופטת איטה נחמן

 

השופטת יעל בלכר

 

השופט רפי ארניה

 

השופטת הלית סילש

 

השופט עמי (עמירם) קובו

 

הרשמת רות וקסמן

 

הרשמת טל אוסטפלד-נאוי

 

הרשמת רבקה ארד

 

הרשמת איריס אסל

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום רמלה

 

סגנית הנשיא זהבה בוסתן

 

סגן הנשיא לנוער צבי שרצקי

 

השופטת רחל טאובר מנדל

 

השופטת ליאורה פרנקל (שיפמן)

 

השופט דוד שהם (אידלשטיין)

 

השופט זכריה ימיני

 

השופטת אסתר נחליאלי חיאט

 

השופטת שלהבת קמיר-וייס

 

השופטת לאה שלזינגר-שמאי

 

הרשם דן סעדון

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום רחובות

 

השופט הרן פינשטיין

 

השופט ירון לוי

 

השופטת לבנה צבר

 

השופטת ריקי שמולביץ

 

השופטת איריס לושי-עבודי

 

הרשמת יוכבד גרינוולד-רנד

 

הרשמת דורית בונדה

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום נתניה

 

סגנית הנשיא דפנה בלטמן קדראי

 

השופטת אביבה טלמור

 

השופטת יעל קלוגמן

 

השופטת גלית ציגלר

 

השופטת חנה שניצר זאגא

 

השופטת הדס עובדיה

 

השופטת סמדר אברמוביץ-קולנדר

 

השופטת איריס רבינוביץ ברון

 

השופט חגי טרסי

 

השופט יהושע הלוי

 

השופטת רות רז

 

הרשמת יפעת אונגר ביטון

 

הרשם צוריאל לרנר

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום ת"א

 

הנשיאה עדנה בקנשטיין

 

נשיאת הנוער גלית מור ויגוצקי

 

סגנית הנשיא מיכל שריר

 

סגנית הנשיא חיותה כוחן

 

סגנית הנשיא זיוה הרמן הדסי

 

סגנית הנשיא שושנה אלמגור

 

סגנית הנשיא זהבה אגי

 

סגן הנשיא אליהו קידר

 

סגן הנשיא ישראל ויטלסון

 

סגן הנשיא יצחק גרטי

 

השופטת ורדינה סימון

 

השופט חנן אפרתי

 

השופט דן בצלאל מור

 

השופטת פנינה פליגלמן

 

שופטת הנוער דליה קרן

 

השופט צבי כספי

 

השופטת רחל גרינברג

 

השופטת חנה ינון

 

השופט אברהם קסירר

 

השופטת דליה מארק הורנצ'יק

 

השופט מרדכי פלד

 

השופטת דליה אבי-גיא

 

השופטת יעל אחימן בר-לוי

 

השופט שלמה איזקסון

 

השופטת דורית רייך-שפירא

 

השופט דניאל בארי

 

השופט אלי ספיר

 

השופטת ריבה ניב

 

השופטת גיליה רביד

 

שופטת הנוער רות בן-חנוך

 

השופט ציון קאפח

 

השופט יצחק יצחק

 

השופטת רונית פינצ'וק אלט

 

השופטת נורית רביב

 

השופטת דניאלה שריזלי

 

השופטת דורית קוברסקי

 

השופט מרדכי בן-חיים

 

השופט חיים טובי

 

השופט שמואל לנדמן

 

השופט יונה אטדגי

 

השופטת חדוה וינבאום וולצקי

 

השופטת נועה גרוסמן

 

השופט אליהו בכר

 

השופט משה סובל

 

שופטת הנוער דנה מרשק מרום

 

השופט יעקב שינמן

 

השופט ע. ג'ואד חג' יחיא

 

השופטת עינת רביד

 

השופטת אביגיל כהן

 

השופט יחזקאל הראל

 

השופט אריה אטיאס

 

השופט ירון יצחק בשן

 

השופטת בלהה טולקובסקי

 

השופטת אשרי פרוסט

 

השופט שמשון אהוד שוורץ

 

השופטת יעל הניג

 

השופט רחמים כהן

 

השופט מיכאל תמיר

 

השופטת רחל-בת ערקובי

 

השופט חגי ברנר

 

השופט מנחם קליין

 

השופטת ארנה לוי

 

השופטת חנה פלינר

 

השופטת תמר אברהמי

 

השופטת אילה גזית

 

השופטת מיכל ברק נבו

 

השופטת עידית ברקוביץ

 

השופט ישי קורן

 

השופט אבי פורג

 

השופטת הדסה נאור

 

השופט שלמה פרידלנדר

 

השופט אביחי דורון

 

השופטת יעל אילני

 

השופטת חנה קלוגמן

 

השופטת יסכה רוטנברג

 

השופט יאיר דלוגין

 

השופט עידו דרויאן

 

השופטת סיגל רסלר-זכאי

 

השופטת שרון גלר-אהרוני

 

השופטת לימור מרגולין-יחידי

 

השופט בני שגיא

 

השופט שאול אבינור

 

השופט עודד מאור

 

השופט אילן דפדי

 

השופטת כוכבה לוי

 

השופטת אורנה שדמי

 

השופט מאיר דרורי

 

השופטת נועה פראג-לבוא

 

השופטת דלית ורד-עמית

 

השופט עופר נהרי

 

ראש ההוצאה לפועל יוחנן גבאי

 

הרשמת מירה דהן

 

הרשם משה כהן

 

הרשמת ורדה שוורץ

 

הרשם יובל גזית

 

הרשם אמיר צ'כנוביץ

 

הרשמת לימור בן-שמן

 

הרשם אבי שליו

 

הרשמת שרון הינדה

 

הרשם יגאל נמרודי

 

הרשם אברהם כהן

 

הרשם אדוארדו לכנר

 

הרשם דורון יעקובי

 

הרשם אריה ביטון

 

הרשם עדי סומך

 

הרשמת ענת דבי

 

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום (משפחה) רמת גן

 

סגן הנשיא לענייני משפחה יצחק שנהב

 

השופט לעניני משפחה גרשון גרמן

 

השופט לעניני משפחה יהושע גייפמן

 

השופטת לעניני משפחה ורדה פלאוט

 

השופטת לעניני משפחה עליסה מילר

 

השופטת לעניני משפחה טובה סיון

 

השופטת לעניני משפחה חנה רוטשילד

 

השופט לעניני משפחה נתן נחמני

 

השופטת לעניני משפחה טליה קופלמן פרדו

 

השופטת לעניני משפחה שפרה גליק

 

השופט פאול שטרק

 

השופט אריאל שמעון בן-ארי אטינגר

 

הרשמת קרן כץ

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום הרצליה

 

סגן הנשיא מאיר שנהב

 

השופט צבי אורי דותן

 

השופטת אירית מני-גור

 

הרשמת לימור רייך

 

הרשם צחי אלמוג

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום קריות

 

סגנית הנשיא אביטל בית-נר

 

סגנית הנשיא לענייני משפחה רחל ברגמן

 

השופט מרדכי ארגמן

 

השופטת אורית קנטור

 

השופטת רמה לאופר חסון

 

השופט ערן נוה

 

השופטת לעניני משפחה מרינה לוי

 

השופטת לעניני משפחה אספרנצה אלון

 

השופטת פנינה לוקיץ'

 

השופט מאזן דאוד

 

השופט ניצן סילמן

 

ראש ההוצאה לפועל מסבאח קבאני

 

הרשם נדים מוראני

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום חיפה

 

הנשיא אהוד רקם

 

סגן הנשיא חנוך שילוני

 

סגנית הנשיא יעל אבירם כתבן

 

סגן הנשיא אבי הבר

 

סגנית הנשיא ניצה שרון

 

סגן הנשיא יעקב וגנר

 

סגנית הנשיא רחל חוזה

 

השופטת אריקה פריאל

 

השופט שלמה לבנוני

 

השופט אמיר טובי

 

השופטת חנה לפין הראל

 

השופטת ג'אדה בסול

 

השופטת כאמלה ג'דעון

 

השופטת לעניני משפחה אלה מירז

 

השופט אברהם אליקים

 

השופט שמעון שר

 

השופט אינאס סלאמה

 

השופטת ישראלה קראי-גירון-גרינבוים

 

השופטת אילת דגן

 

השופטת יעל פרדלסקי

 

השופטת בטינה טאובר

 

השופטת לעניני משפחה שושנה ברגר

 

השופט רמזי חדיד

 

השופט יהושע רטנר

 

השופט אהרן ח. ורבנר

 

השופט דניאל צבי פיש

 

השופטת תמר נאות-פרי

 

שופטת הנוער עדנה בן לוי

 

השופט זאיד פלאח

 

השופט לעניני משפחה בן ציון ברגר

 

השופט ערן קוטון

 

השופט יואב פרידמן

 

השופט אהרן שדה

 

השופטת שולמית ברסלב

 

השופטת עדי חן-ברק

 

השופטת עפרה אטיאס

 

השופט יחיאל ליפשיץ

 

השופט שמואל יציב

 

השופטת מגי כהן

 

השופט שלמה בנג'ו

 

ראש ההוצאה לפועל סעיד עיסא

 

הרשמת שלומית פומרנץ

 

הרשמת גילה ספרא-ברנע

 

הרשמת מירב קלמפנר נבון

 

הרשם אבישי רובס

 

הרשם ניר זיתוני

 

הרשמת יפעת מישורי

 

 

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום קרית שמונה

 

השופטת ברכה סמסון

 

השופט מרדכי נדל

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום נצרת

 

הנשיא תאופיק כתילי

 

סגן הנשיא ג'ורג' אזולאי

 

סגן הנשיא שכיב סרחאן

 

שופט הנוער יובל שדמי

 

השופט סוהייל יוסף

 

השופטת נבילה דלה מוסא

 

השופט חנא סבאג

 

השופטת לילי יונג-גפר

 

השופטת כרמלה רוטפלד-האפט

 

השופט סאאב דבור

 

השופט סארי ג'יוסי

 

השופטת יפעת שטרית-חדד

 

השופטת עירית טובה הוד

 

השופט ערפאת טאהא

 

השופטת נסרין בשארה-כריני

 

השופט אחסאן כנעאן

 

השופט אברהים בולוס

 

השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד

 

השופטת אילונה לינדנשטראוס-אריאלי

 

הרשם ריאד קודסי

 

הרשמת אינעאם שרקאוי

 

הרשמת אוסילה אבו אסעד

 

הרשם נעמן אדריס

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום צפת

 

סגן הנשיא בן פיילס

 

הרשמת רגד זועבי

 

הרשמת רבקה איזנברג

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום נהריה

 

השופט אליעזר שחורי

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום בית שאן

 

סגנית הנשיא עיריה היומן מרדכי

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום עכו

 

סגן הנשיא רחמים ש. צמח

 

השופט משה אלטר

 

השופט ג'מיל נאסר

 

השופטת זהבה בנר (קאודרס)

 

השופט יעקב בכר

 

השופט זיאד סאלח

 

השופטת רונית בש

 

השופטת שושנה פיינסוד-כהן

 

השופטת ג'ני טנוס

 

השופט וויליאם חאמד

 

השופטת היאם קראוואני

 

השופט אבישי קאופמן

 

ראש ההוצאה לפועל אורי אוחיון

 

הרשמת דנה עופר

 

הרשמת לובנה שלאעטה-חלאילה

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום חדרה

 

סגן הנשיא סברי מוחסן

 

השופטת פנינה ארגמן

 

השופטת לתביעות קטנות נילי פלד

 

השופט אביהו גופמן

 

השופטת הדסה אסיף

 

השופט אהוד קפלן

 

השופט משה גינות

 

השופט חננאל שרעבי

 

השופט מוחמד מסארווה

 

השופטת רבקה פוקס

 

השופטת הדס גולדקורן

 

הרשם שמעון רומי

 

הרשמת קרן מרגולין-פלדמן

 

הרשמת שלי אייזנברג

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום טבריה

 

השופטת לעניני משפחה אתי בוהדנה ואקנין

 

השופט דורון פורת

 

השופטת רים נדאף

 

השופטת תמר נסים-שי

 

השופטים והרשמים בבית משפט השלום עפולה

 

סגן הנשיא יוסף בן-חמו

 

הרשמת ג'מילה ג'בארין

 

 

השופטים והרשמים בבית הדין הארצי לעבודה

 

הנשיא סטפן אדלר

 

השופט עמירם רבינוביץ

 

השופט יגאל פליטמן

 

השופטת נילי ארד

 

השופטת ורדה וירט לבנה

 

השופט שמואל צור

 

השופטת רונית רוזנפלד

 

השופטת לאה גליקסמן כוכבי

 

השופטים והרשמים בבית הדין האזורי לעבודה ב"ש

 

הנשיא מיכאל מרדכי שפיצר

 

סגנית הנשיא יהודית הופמן

 

השופט אילן סופר

 

השופט משה שלום טוינה

 

השופט יוסף יוספי

 

השופטת יעל אנגלברג שהם

 

הרשם יוחנן כהן

 

הרשם איתי אדרת

 

השופטים והרשמים בבית הדין האזורי לעבודה חיפה

 

הנשיא רמי רם כהן

 

סגנית הנשיא איטה קציר

 

השופטת עפרה ורבנר

 

השופטת מהא סמיר עמאר

 

השופטת מיכל אריסון חילו

 

השופטת עדנה קוטן

 

השופטת אביטל זהבה קפלן (רימון)

 

השופטת מיכל פריימן

 

השופטת דלית גילה

 

השופט אלכסנדר קוגן

 

השופט נוהאד חסן

 

השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין

 

הרשם יגאל גלם

 

הרשמת שגית דרוקר

השופטים והרשמים בבית הדין האזורי לעבודה י-ם

 

סגנית הנשיא דיתה פרוז'ינין

 

השופט אייל שלום אברהמי

 

השופטת אורנית אגסי

 

השופטת שרה שדיאור

 

השופטת יפה שטיין

 

השופט דניאל גולדברג

 

הרשמת דורית פיינשטיין

 

הרשמת חופית גרשון-יזרעאלי

 

השופטים והרשמים בבית הדין האזורי לעבודה נצרת

 

הנשיאה ורד שפר

 

השופט חיים ארמון

 

השופטת עידית איצקוביץ שחר

 

השופטת אורית פזי יעקבס

 

השופט מירון שורץ

 

הרשמת סלווא שאמי

 

השופטים והרשמים בבית הדין האזורי לעבודה ת"א

 

הנשיאה עליה פוגל

 

סגנית הנשיא חגית שגיא

 

סגנית הנשיא אורלי סלע

 

השופט יצחק לובוצקי

 

השופטת חנה בן-יוסף

 

השופטת ורדה סאמט

 

השופטת אהובה עציון

 

השופטת מיכל לויט

 

השופטת שרה מאירי

 

השופטת אפרת לקסר

 

השופט שמואל י. טננבוים

 

השופטת נטע רות

 

השופט אילן איטח

 

השופטת הדס יהלום

 

השופטת חנה טרכטינגוט

 

השופטת אריאלה גילצר כץ

 

השופטת סיגל דוידוב-מוטולה

 

השופטת רוית צדיק

 

הרשמת מוניקה מרגלית

 

הרשמת שלי ולך

 

הרשמת עדי ריכטמן

 

הרשמת דגית ויסמן

 

הרשמת רחל בר"ג-הירשברג

 

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon