דיני תעבורה: עו"ד, עורך דין, עורכי דין, משרד, משרדי

דיני תעבורה - עורכי דין מייעצים

הקדמה

תיקי תעבורה מתייחסים למגוון עבירות החל מעבירות חניה הגוררות תשלום קנס בלבד ועד עבירות חמורות כגון גרימת מוות. סדרי הדין בעבירות קלות שונים מסדרי הדין בעבירות חמורות. בית המשפט המוסמך לדון בתיקי תעבורה הנו בית משפט השלום לתעבורה, בו יושבים בדין שופטים מנוסים ומקצועיים המתמחים בדיני התעבורה. מקום השיפוט נקבע על פי מקום ביצוע העבירה או התאונה.

המידע שלהלן ניתן באופן כללי ואינו בא במקום החוק והתקנות ואינו בא להחליף יעוץ משפטי ספציפי בכל מקרה ומקרה.

ברירת משפט

בעבירות קלות כגון דו"חות חניה, פניה שמאלה במקום בו מוצב תמרור האוסר זאת, עבירות מהירות מסוימות המשתנות בהתאם לסוג הכביש (מהיר, בינעירוני, עירוני), פניית פרסה בו מוצב תמרור האוסר זאת, שימוש במכשיר טלפון שלא באמצעות מיקרופון המותקן ברכב ועוד, קבע המחוקק עי העונש הראוי הוא קנס אשר שיעורו נקבע בהתאם לחומרת העבירה, אם קיבלת דו"ח שכותרתו "הודעת תשלום קנס" עומדות בפניך האפשרויות הבאות:

1. תשלום קנס

שילמת את הקנס? רואים אותך כמי שהודה באשמה בפני בית המשפט, הורשעת ונשאת את עונשך. אם נקבע לעבירה חיוב בנקודות, תחויב/י בהן.

2. אי תשלום קנס

אם תוך המועד הקבוע בהודעת תשלום קנס לא תשלם/י את הקנס הקבוע בהודעה בשלמותו או לא תודיע/י כי ברצונך להישפט על העבירה באופן הקבוע בהודעה, יהיה עליך לשלם את הקנס ותוספת פיגור בשיעור של 50% מגובה הקנס המקורי (להלן: "תוספת הפיגור הראשונה"). אם תוך שישה חודשים מהמועד הקבוע בהודעה לא תשלם/י את הקנס ותוספת הפיגור הראשונה, תחוייב‘י בנוסף, מדי שישה חודשים, בתוספת פיגור של 5% מגובה הקנס, החל מהמועד האחרון לתשלום תוספת הפיגור הראשונה.

רשות הרישוי תהיה רשאית לעכב את חידוש רשיון הנהיגה שלך עקב אי תשלום הקנס במועד.

אם רצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק עליך לפנות בכתב בצירוף תצלום הדו"ח למשטרת ישראל - יחידת התנועה, שכתובתה מפורטת בחזית הדו"ח, תוך 30 יומים מקבלת ההודעה. בפנייתך עליך לפרט נימוקיך ולצרף המסמכים שבידך לאימות הטענות. (אם את/ה פונה לאחר המועד האמור, עליך לפרט את הסיבות לאיחור, ולצרף מסמכים לאימותן).

בהתאם להוראות החוק אם בקשתך תדחה וחלף המועד לתשלום הקנס המקורי, יחולו עליך תוספות פיגור כקבוע בחוק.

הגשת בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס, אינך רשאי/ת להודיע על רצונך לבקש להישפט. הוחלט לסרב לבקשה לביטול, יישלח אליך ספח בקשה להישפט והינך רשאי תוך 30 ימים מקבלתו לבקש להישפט על גבי הספח.

אם תשלם/י את הקנס תחשב/י על פי הוראת החוק כמי שהודה באשמה בפני בית המשפט, הורשע ונשא את עונשו. אולם, הוראה זו לא תחול על אדם ששילם את הקנס והתובע החליט לבטל תשלום הקנס.

קבלה על משלוח בדואר רשום של בקשה לביטול הודעת תשלום או על משלוח בקשה להישפט, תהיה ראיה לתאריך המשלוח. שמור את הקבלה.

שילמת את הקנס ו/או תוספת הפיגור - שמור את הקבלה לכל מקרה של צורך בבירור. לא שילמת את הקנס במועד, לא הגשת במועד בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס או שבקשתך נדחתה ולא הגשת במועד בקשה להישפט, יראו אותך כאילו הורשעת בבית משפט ונגזר עליך הקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס. אם נקבע לעבירה חיוב בנקודות תחויב/י בהן.

זכור כי אם בחרת להישפט ההליך הוא הליך פלילי לכל דבר ועניין וכך גם סדרי הדין, דהיינו תצטרך/י להגיע מספר פעמים לבית המשפט, והיה כי בסופו של הליך תימצא/י אשם, השופט היושב בדין יכול להטיל עליך עונש חמור יותר מהקנס המקורי וכמו כן לעיין "בעברך התעבורתי", כך שעליך להיות מוכן ליום הדיון.

כתב אישום והזמנה לדין

דו"ח ידני בדרך כלל נמסר לנהג ביד במקום ביצוע העבירה, או נשלח בדואר רשום בעקבות תלונת שוטר משקיף תנועה או אדם אחר, שנמסרה למשטרה. הדו"ח מהווה כתב אישום והזמנה לדין. הוא מכיל פירוט נסיבות העבירה, התאריך והשעה בה בוצעה, מהות העבירה, מקום ביצוע העבירה, סמל העבירה והוראת החקוק וכן פרטי הנהג, פרטי הרכב וכן ציון מועד הדיון ובית המשפט אליו מוזמן הנהג. סירוב לקבל את הדו"ח או סירוב לחתום על קבלתו אינו מבטל את עצם ההזמנה לדין הכלולה בדו"ח ואינו פוטר מהופעה. החתימה אינה מהווה הודייה באישום אלא אישור קבלת הדו"ח. בדרך כלל העבירות שבגינן מקבלים דו"ח ידני חמורות יותר מעבירות של ברירת משפט. כך גם בתי המשפט לתעבורה מתייחסים אליהן, ובהתאם גם רמת הענישה היכולה במקרים מסויימים להגיע לשלושה חודשי פסילה בפועל באם הודית בעבירה וקל וחומר אם נמצאת אשם לאחר ניהול ההליך כולו.

דו"חות מחשב - דו"חות הנערכים בעקבות צילום רכב שביצע עבירה (דו"חות אלו יכולים להיות ברירת משפט או כתב אישום והזמנה לדין, תלוי בחומרת העבירה). בדרך כלל מדובר בעבירות מהירות, חנייה ואור אדום. הדו"חות הנשלחים בדואר רשום לבעלים הרשומים של הרכב והם האחראים בגין העבירה אלא אם יוכיח מי נהג ברכב, או אם יוכיח למי מסר את החזקה על הרכב או שהוכח שהרכב נלקח ממנו בלי ידעתו ובלי הסכמתו. נהג שהוזמן כאמור ולא התייצב, מותר לדון אותו שלא בפניו.

כתב אישום נפרד בצירוף הזמנה - בעבירות שאינן עבירות קנס או עבירות קלות, אלא עבירות חמורות או עבירות הקשורות לתאונת דרכים ובמיוחד כאשר נערכה חקירה משטרתית, אין מסתפקים בדרך כלל בטופס דו"ח הכולל הזמנה, אלא מכינים כתב אישום נפרד המפרט את האישומים והעבירות. כתב האישום יחד עם ההזמנה לדיון נשלח לנאשם. על הנאשם שהוזמן להתייצב למשפטו. המשלוח נעשה בדואר רשום או שהמסירה נעשית על ידי שוטר. אישור המסירה יצורף לתיק בית המשפט.

תאונת דרכים

לא אחת הגדירו בתי המשפט השונים, לרבות בית המשפט העליון, את תאונות הדרכים כ"מכת מדינה" שיש להילחם בה, התומה של בתי המשפט במלחמה בתאונות הדרכים היא העלאת רף הענישה בצורה ניכרת המתבטאת בפסילות רשיון נהיגה בפועל לתקופות ממושכות. גם המחוקק הגדיר מספר עבירות שאם עברת עליהן וחלילי כתוצאה מכך נגרמה תאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש, העונש המינימלי הוא שלושה חודשי פסילה בפועל. אם עברת עבירת תעבורה או עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שכתוצאה ממנה נגרמה תאונת דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש, העונש המינימלי הוא שלושה חודשי פסילה בפועל. היה וחלילה עברת תאונת דרכים ומחליטים להגיש נגדך כתב אישום מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בדיני התעבורה ובחקר תאונת הדרכים.

הרשעות תעבורה

כל הרשעה בעבירת תנועה, נרשמת במחשבי המשטרה, בין אם מדובר בהרשעה בבית משפט ובין אם מדובר בהרשעה על פי תשלום קנס על ידך (אם שילמת קנס - הדבר נחשב כהודאה שלך בעבירה והרשעה בה). גיליון ההרשעות הקודמות יוצג בפני בית המשפט על ידי התובע באם תימצא אשם בדין, ובית המשפט ייקח בחשבון את העבר התעבורתי שלך לפני שיגזור את דינך. אם במשך 10 שנים לא צברת לחובתך עבירת תעבורה כלשהי, יש להתנגד להגשת הגיליון מחמת התיישנו.

פסילת רשיון על ידי קצין משטרה (פסילה מנהלית)

אם לשוטר יש יסוד סביר להניח כי נהג עבר לנגד עיניו את אחת מבין העבירות שיפורטו להלן, הוא רשאי לדרוש מנהג להילוות אליו לקצין משטרה או ליטול את רשיון הנהיגה ולייתן לו זימון להופיע תוך 3 ימים בפני קצין משטרה על מנת לדון בפסילת רשיונו. הקצין רשאי לפסול את רשיונך לתקופה של 30 יום בגין:

- אי מתן זכות קדימה בצומת או בהתמזגות דרכים.
- נהיגה תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים.
- נהיגה ברכב כשהרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך.
- עקיפה בדרך לא פנויה.
- עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפרדה רצוף.
- מהירות העולה ב- 30 קמ"ש מעל למהירות המירבית המותרת בדרך עירונית ולגבי מהירות העולה ב- 40 קמ"ש מעל למהירות המירבית המותרת בדרך שאיננה דרך עירונית ובדרך מהירה.
- מעבר מחסום שלפני מפגש רכבת החוסם את הדרך או חלק ממנה או מתחיל להתנועע לקראת חסימת הדרך או פתיחתה.
- אי מתן זכות קדימה להולך רגל במעבר חצייה תוך סיכון להולך הרגל.
- נהיגה ברכב שמשקלו הכולל והמטען המובל בו עולים ב- 25% או יותר על המשקל בכולל המותר.
- הובלת חומר מסוכן בניגוד לתקנות וכניסה של רכב המוביל חומר מסוכן לדרך בה אסורה כניסתו.

היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום כנגד הנהג שביצע עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש - רשאי הוא לפסול את הנהג מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 60 ימים.

היה לקצין משטרה יסוד להניח כי יוגש כתב אישום כנגד נהג שביצע עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג דם, חייב הוא לספסול את הנהג מלהחזיק ברשיון נהיגה לתקופה של 90 ימים.

מי שנפסל בצו של קצין משטרה רשאי לבקש מבית המשפט המוסמך לדון בעבירה לבטל את הפסילה. מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני התעבורה לניסוח הבקשה ולייצוג בדיון.

אם קיבלת זימון למשפט תעבורה, אתה או עורך דינך, רשאים לעיין ולצלם חומר ראיות שבידי התביעה. את העיון מומלץ לעשות בטרם יום המשפט ובתיאום מראש עם התביעה.

עבירות בהן חייב בית המשפט להטיל פסילה בפועל

יש עבירות הקבועות בחוק אשר לגביהן מחוייב בפסיל רשיון בפועל לתקופות מינימום, אלא אם ישנן נסיבות מיוחדות לקיצור תקופה זו (למשל עבירות שגרמו לתאונה ולחבלה גופנית לאדם אחר וכד‘).

נהג שהוטלו עליו תוך זמן קצר, שתי פסילות רשיון נפרדות, יחל את ריצוי הפסילה השנייה רק אחרי ריצוי הפסילה הראשונה.

שפיטה והרשעה שלא בנוכחותך

אם יש לך סיבות טובות ומוצדקות לאי הופעתך לדיון והינך סבור שאינך אשם או שהעונש שהוטל עליך חמור מאוד, ניתן לפנות מיידית וללא דיחוי לבקשה לבית המשפט לביטול פסק הדין ולקיום משפט מחדש תוך 30 יום מיום קבלת גזר הדין לידך. מומלץ להיעזר בעורך דין בניסוח הבקשה.

לא נהגת ברכב אשר נע במהירות מופרזת או ביצע עבירה אחרת וצולם במצלמה אלקטרונית

אם נעשתה עבירת תתעבורה ברכב, רואים את בעל הרכב או המחזיק בו (רכב מליסינג או מהשכרה) כאילו הוא נהג ברכב באותה שעה, אלא אם יוכיח כי מישהו אחר עשה כן ברכבו.

רישום נקודות לחובתו של הנהג

רוב עבירות התנועה נושאות בחובן רישום "נקודות" למורשע בהן. הנקודות נרשמות על ידי משרד הרישוי לאחר תשלום קנס או הרשעה בבית משפט. סיכום הנקודות נעשה במשך שנתיים. לצורך חישוב תקופה זו, הספירה מתחילה מיום ביצוע העבירה ולא ממועד ההרשעה. יובא אם לידיעת משרד הרישוי, שהנהג ערער על ההרשעה וזוכה, הנקודות שנרשמו לו בגין ההרשעה - תימחקנה.

חשיבות ההיוועצות בעורך דין

מומלץ מאוד להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני תעבורה. עו"ד כזה בקיא בפסקי דין ובחוקים ויוכל לסייע לך להגן על זכויותיך בצורה הטובה ביותר, להופיע במקומך בבית המשפט ולנסות למנוע ממת הרשעה או להפחית מחומרת העונש שייפסק נגדך.לשאלות או לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד המתמחה בתחום לחץ/י כאן


דיני תעבורה: עו"ד תעבורה, עורך דין תעבורה, עורכי דין תעבורה, משרד עוכי דין תעבורה, משרדי עורכי דין תעבורה, ברירת משפט, קנס, קנסות, דו"ח, דו"חות, כתב אישום, הזמנה לדין, הרשעה, הרשעות, ערעור, פסילת רישיון, פסילה מנהלית

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon