עורכי דין - חוזה, חוזים, הסכם, הסכמי, הסכמים

חוזים והסכמים
א. עריכת הסכם:

כאשר צד אחד פונה לצד השני בהצעה מסויימת להתקשר עמו בחוזה והצד השני מקבל את ההצעה כפי שהיא וללא שינויים - מבחינה משפטית נכרת חוזה.

המציע רשאי לחזור בו מהצעתו רק אם טרם קיבל תשובה חיובית מהצד שאליו הופנתה ההצעה.

ההסכם יכול להיעשות בעל פה או בכתב, אך באופן טבעי, קשה יותר להוכיח בבית המשפט הסכם שנכרת בע"פ. ישנם הסכמים שחייבים להיות בכתב כגון: הסכמי רכישת ומכירת מקרקעין וכד‘.

מומלץ מאוד להיעזר בעורך דין המתמחה בדיני חוזים טרם התקשרותך בהסכם.

עורך דין יכול למנוע ממך להתקשר בהסכם לא טוב מבחינתך, לייצג אותך מול הצד השני ולעמוד על זכויותיך. כמו כן, הוא יוכל לערוך עבורך את ההסכם בלשון משפטית או לבדוק עבורך הסכם שהגיש לך הצד השני.

זכור - לעיתים קיימים בהסכם "חוזים מסוכנים" או "שורות קטנות", אשר יכולים להותיר אותך במצב קשה מבחינה משפטית. יש להיזהר מאוד ולהיעזר כאמור באיש מקצוע.

להפנייה לעו"ד לצורך עריכת הסכם או בדיקה של הסכם שהוגש לך לחץ/י כאן

ב. הפרת הסכם:

על פי דיני החוזים קיימים מספר עילות תביעה כנגד הצד השני להסכם, כגון:

1. הפרת הסכם - מעשה או מחדל בניגוד לאמור בהסכם.

2. הטעיה - ההתקשרות בהסכם היתה עקב הטעיה של הצד השני או מי מטעמו לרבות מסירת פרטים לא נכונים או אי גילוין של עובדות אשר היה עליו לגלותן.

3. טעות - ההתקשרות בחוזה היתה עקב מידע עובדתי או חוקי שבדיעבד התברר כלא נכון או לא מדוייק (טעות בכדאיות כלכלית של העסקה אינה נחשבת טעות).

4. עושק - התקשרות בהסכם היתה עקב ניצול שניצל צד אחד או מי מטעמו את מצוקת הצד השני או את חולשתו השכלית או הגופנית או את חוסר נסיונו ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה.

5. כפייה - ההתקשרות בהסכם הייתה עקב הפעלת כוח או איום של צד אחד או מי מטעמו דל הצד השני.

6. חוסר תום לב בניהול מו"מ או בביצוע החוזה - החוק קובע שבמשא ומתן לקראת כריתתו של הסכם, חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב וכנ"ל לאחר כריתת ההסכם. צד שלא נהג כך חייב לצד השני פיצוי בשל הנזק שנגרם לו עקב המו"מ או עקב כריתת החוזה.

אם לדעתך קיימת לך עילה מהעילות הנ"ל, מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בדיני חוזים אשר מעודכן בחוקים ובהלכות ויידע להעריך מהם סיכוייך ובאילו צעדים חוקיים עליך לנקוט.

רק עורך דין רשאי לייצג אותך במידה ותחליט להגיש תביעה בבית המשפט.

רצוי בשלב הראשון לפנות בכתב באופן עצמאי ו/או באמצעות עורך הדין המייצג אותך, לצד השני, ולהתריע כי הינך רואה בהתנהגותו הפרת חוזה, וכי הינך דורש כי יתקן את ההפרה לאלתר וכי במידה ולא יעשה כן, הינך עומד לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותך.

אם פנייתך לא שינתה את התנהגות הצד השני ולא נותרה ברירה אחרת, יש להגיש תביעה בבית המשפט נגד מפר החוזה ולדרוש אכיפת החוזה, או ביטולו או פיצויים וכל יתר התרופות המוגדרות בחוק.

במסגרת של הפרת חוזה, מטרת החוק לנסות להתחקות אחר רצונם וכוונתם של הצדדים לחוזה, לדאוג לאכיפתו וביצועו, ובמקרה הצורך להבטיח סעדים לצד הנפגע כתוצאה מאי קיום החוזה.

ניתן לדרוש מבית המשפט את הסעדים הבאים:

1. אכיפת החוזה - חיוב הצד השני לעמוד בתנאיו של ההסכם.
2. פיצויים בגין הפרת חוזה - פיצוי בעד הנזק שנגרם לך עקב ההפרה ותוצאותיה.
3. ביטול החוזה - קביעה כי החוזה מבוטל.
4. הכרזה על בטלות החוזה - קביעה כי החוזה הינו בטל מלכתחילה.
5. פיצויים מוסכמים - פיצויים שהצדדים הסכימו עליהם מראש.


לתיאום פגישת ייעוץ עם עו"ד המתמחה בתחום לחץ/י כאן

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon