תשלום דמי תיווך

תשלום דמי תיווך

אנו נתקלים במקרים רבים בהם עולים סיכסוכים בנוגע לתשלום דמי תיווך הן בעסקאות שכירות וכמובן במכירה וקנייה.

בישראל קיים חוק הקובע באופן מפורש כי לא יעסוק אדם בתיווך מקרקעין ולא יציג עצמו כעוסק בתחום זה אלא אם הינו בעל רישיון לכך. יתר על כן, החוק מחייב מתווכים לפעול בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת, ואף למסור ללקוחו כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך. יתר על כן, החוק מחייב מתווך לפעול במיומנות ובסבירות ולנקוט אמצעים ראויים בנסיבות העניין, לקבלת מידע מהותי הנוגע לנכס נשוא עסקת התיווך.

מתי לא זכאי מתווך לדמי תיווך

ראשית כל קובע החוק מפורשות כי רק אם כן חתם לקוח על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין, יהיה זכאי המתווך לדמי תיווך, כאשר ההזמנה חייבת לכלול שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך ושל הלקוח, וכן פירוט לגבי סוג העסקה כגון: שכירות, מכירה; תיאור הנכס, מחיר העסקה המבוקשת, הסכום המוסכם של דמי התיווך או שיעור דמי התיווך המוסכם מתוך המחיר שבו תתבצע העסקה ועוד.

אולם שימו לב, המבחן המנחה לתשלום דמי תיווך הינו גורם היעילות, כלומר, האם הוא הגורם אשר הביא להבשלת העסקה או שימש הגורם ה"יעיל" בקשירתה. אם לאו, ייתכן והמתווך כלל לא זכאי לדמי תיווך.

שימו לב, אם לא נקבעה בהזמנה תקופת בלעדיות הניתנת למתווך, תסתיים הבלעדיות לאותו מתווך בתום 30 ימים מיום חתימת ההלקוח על ההזמנה.

-פירמות עורכי דין מובילות-

  • meitar
  • nevo-molson
  • maschit
  • gornitzky
  • yehuda
  • firon
  • firon